ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
22/12/2014 14:54 EET | Updated 22/12/2014 14:54 EET

Φοροελαφρύνσεις για αγορά ακινήτων και επενδυτές

Sooc

“Βροχή” φορολογικών τροπολογιών από το υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες αποπνέουν έντονα προεκλογική περίοδο.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η διάταξη για το “πάγωμα” του φόρου υπεραξίας μέχρι και το 2016, την κατάργηση της έννοιας του επαγγελματία - επενδυτή αλλά και το τεκμήριο αυτοπαράδοσης για απούλητα ακίνητα.

Ειδικότερα, με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν προβλέπεται:

1.Αναβάλλεται για τα επόμενα δύο έτη, δηλαδή έως το τέλος του 2016, η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ακινήτων. Με την τροπολογία, από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και έως το τέλος του 2016, κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων ο πωλητής δεν θα οφείλει φόρο 15% επί της υπεραξίας που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου.

2.Αποσύρονται οι διατάξεις για τον λεγόμενο «επαγγελματία-επενδυτή» και η υπεραξία για όλους τους επενδυτές θα φορολογείται με συντελεστή 15% (αντί για έως 33% που ίσχυε για όσους έκαναν από ένα όριο συναλλαγών και πάνω).

3.Δεν θα καταβάλλει ΦΠΑ ο κατασκευαστής για απούλητα ακίνητα.

4.Παρατείνεται η παραγραφή υποθέσεων φορολογικού ελέγχου έως και το τέλος του 2015. Αφορούν υποθέσεις στις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντολές ελέγχου έως και τις 31/12/2014.

5.Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας μετοχών και οι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά και έχουν αποκτηθεί μετά την 1-1-2009 (μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν οι τίτλοι που διαπραγματεύονταν σε χρηματιστηριακή αγορά).

6.Οι ζημιές από την μεταβίβαση παραγώγων τίτλων θα μπορεί να συμψηφίζεται εντός πενταετίας με κέρδη από οποιαδήποτε μορφής τίτλων.

7. Αλλαγές που έγιναν στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων και υπάρχουν την 1/1/2015 θα πρέπει να δηλωθούν έως τις 31 Μαρτίου 2015. Οι μεταβολές που γίνονται στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων από την 1/1/2015 και μετά θα πρέπει να δηλώνονται εντός τριάντα ημερών στο Ε9.

8.Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους για τη χρήση 2013 θεωρείται ως απογραφή έναρξης το 10% των αγορών της χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014.

9.Δεν χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης από ΦΠΑ επενδυτικά αγαθά επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν τεθεί σε χρήση.