ΔΙΕΘΝΕΣ
05/02/2015 15:44 EET | Updated 05/02/2015 15:44 EET

Κύπρος: Σύλληψη του πληρώματος ελληνοκυπριακού ψαράδικου από τις κατοχικές δυνάμεις

Prigalla/Flickr
La pesca de cerco consiste, como su nombre indica, en cercar al pez (sardina, anchoveta, jurel y caballa principalmente), ubicando el cardumen o banco de peces, determinando rumbo y velocidad, y procediendo luego a cercarlo, soltando la red con la panga (lancha pequeña de gran motor), haciendo un círculo alrededor del cardumen para luego cercarlo con ayuda de la panga, seguidamente se cierra el fondo de la red capturando la pesca. Se utiliza una gran red de 250 a 1000 metros de longitud y unos 50 de ancho, que flota y al pasar los peces se cierra.Redes de cerco y redes de copo[editar]Las redes de cerco se utilizan para la captura de peces cuya costumbre es nadar formando densos cardúmenes o bancos de peces, ya sea en la superficie o a media agua, es decir, pelágicos, como la anchoveta, la sardina, el atún, el bonito, la caballa y el jurel. En un principio, estas especies (y en algunos lugares todavía) eran capturadas mediante artes de enmalle, sardinales y trasmallos; sin embargo, las artes verdaderamente eficaces para esta clase de pesca son las redes de cerco, por las que se han ido sustituyendo. Purse seine fishing is, as the name suggests, in fencing the fish (sardine, anchovy, horse mackerel and mackerel in particular) or positioning the shoal of fish, determining course and speed, and then proceeding to encircle, letting the network with the panga (small boat big engine), making a circle around the shoal then fencing using the panga, then the back of the net closes capturing fishing. A large network of 250 to 1000 meters in length is used and about 50 meters wide, and floating fish pass is closed. Seines and nets snowflake [edit] Purse seines are used to catch fish whose custom is swimming forming dense schools or schools of fish, either on the surface or mid-water, ie pelagics such as anchovy, sardine, tuna, bonito, mackerel and horse mackerel. Initially, these species (and in some places still) you were caught using gillnets, trammel nets and sardine; however, truly effective gear for these fisheries are the purse seine nets for which have been replaced. Pêche à la senne est, comme son nom l'indique, dans l'escrime le poisson (sardine, anchois, chinchard et maquereau en particulier) ou le positionnement du banc de poissons, la détermination de cap et la vitesse, puis de procéder à l'encercler, laissant le réseau avec le panga (petit bateau gros moteur), faisant un cercle autour du banc alors escrime en utilisant le panga, le fond du filet se referme capturer la pêche. Un vaste réseau de 250 à 1000 mètres de longueur et est utilisé à environ 50 mètres de large, et passe à poissons flottant est fermé. Sennes et flocon de neige [modifier] Les sennes coulissantes sont utilisées pour attraper des poissons dont la clientèle est la natation en formant des bancs denses ou des bancs de poissons, soit à la surface ou entre deux eaux, c'est à dire pélagiques comme l'anchois, la sardine, le thon, la bonite, maquereaux et les chinchards. Initialement, ces espèces (et dans certains endroits encore) vous avez été pris à l'aide de filets maillants, de trémails et des sardines; toutefois, des équipements réellement efficace pour ces pêcheries sont les sennes coulissantes pour lesquels ont été remplacés.

Κατοχικοί στρατιώτες στην περιοχή του θύλακα των Κοκκίνων, στις βορειοδυτικές ακτές της Κύπρου, συνέλαβαν την Πέμπτη τέσσερις ψαράδες, έναν Ελληνοκύπριο 33 ετών και τρεις Αιγυπτίους, που αποτελούσαν το πλήρωμα της βάρκας του.

 

Οι τέσσερις ψαράδες πήγαν με τη βάρκα τους στα ανοικτά των Κοκκίνων, όπου τους πλησίασε άκατος του τουρκικού στρατού και τους οδήγησε στην ακτή του θύλακα.

 

Οι κατοχικές αρχές τους συνέλαβαν και αργότερα τους οδήγησαν στο παρακείμενο Τουρκοκυπριακό χωριό Λιμνίτης, όπου κρατούνται και ανακρίνονται.

 

Τη σύλληψη των τεσσάρων στη θάλασσα παρακολούθησαν στρατιώτες που επανδρώνουν φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή Παχυάμμου και ειδοποίησαν τις αρχές.

 

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10.30 το πρωί αλλά ανακοινώθηκε αργά το απόγευμα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)