ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11/03/2015 11:22 EET | Updated 11/03/2015 11:43 EET

Έναρξη της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2016-2019

Sooc

Εγκύκλιο για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ετών 2016-2019 εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2016-2019, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του dikaiologitika.gr.

Όπως αναφέρεται σχετικά, το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων.

Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠΔΣ περιέχει τους προϋπολογισμούς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και δεν εστιάζει μόνο στην Κεντρική Διοίκηση, αλλά στη Γενική Κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το ΜΠΔΣ 2016-2019 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2013-2014), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2015), β) το έτος προϋπολογισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη (201 7-2019).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 43, του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-62014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ποσοτικές επιπτώσεις των προβλεπόμενων δημοσιονομικών και άλλων παρεμβάσεων οικονομικής πολιτικής επί του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το ΜΠΔΣ 2016-2019 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2013-2014), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2015), β) το έτος προϋπολογισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2017-2019). Με την εν λόγω εγκύκλιο ζητείται από τους αρμόδιους φορείς να αποστείλουν στο ΓΛΚ τις ποσοτικοποιημένες προβλέψεις τους, τόσο για το βασικό σενάριο, όσο και για τις νέες πολιτικές - δράσεις - προτεραιότητες των επόμενων ετών, που αποτυπώνουν τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης ανά έτος και που καλύπτουν τη διάρκεια του υπό κατάρτιση ΜΠΔΣ.

Η συμβολή των φορέων στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2016-2019

Στο πλαίσιο αυτό, για την κατάρτιση ενός αξιόπιστου ΜΠΔΣ είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη πρόβλεψη των προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ακριβή και τεκμηριωμένο προσδιορισμό του ύψους των δημοσίων εσόδων των ετών 2015 έως και 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω: Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΜΠΔΣ, σε πρώτη φάση οι αρμόδιες Υπηρεσίες καλούνται να προσδιορίσουν καταρχάς το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ της περιόδου που καλύπτει α) το τρέχον έτος (2015), β) το έτος προϋπολογισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2017-2019), στο σκέλος των εσόδων.

Ως ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ορίζεται η διενέργεια προβλέψεων εσόδων ανά έτος για όλη την περίοδο 2015-2019, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:

1. Τις ενδεικτικές μακροοικονομικές προβλέψεις για τη συγκεκριμένη περίοδο (ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία, πληθωρισμός κ.λπ.) όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ενδεχόμενο επικαιροποίησής τους θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, και

2. Τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων στα έσοδα που ίσχυαν μέχρι τώρα.

Επομένως, το σενάριο βάσης είναι η προβολή της εξέλιξης των δημοσιονομικών μεγεθών, κάτω από συγκεκριμένες μακροοικονομικές υποθέσεις για τη συνολική επίδοση της οικονομίας, χωρίς πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις και νέες πολιτικές, πέραν εκείνων που έχουν θεσπιστεί μέχρι 31-12-2014. Για παράδειγμα, με τις πρόσφατες διατάξεις του ν. 4305/2014, η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 29, του ν. 3986/2011 (Α.152), όπως ισχύει, επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 με μειωμένους τους συντελεστές των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε της παρ. 3, του άρθρου αυτού, κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Η εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε εντός του 2014, αν και ξεκινά να ισχύει από 1-1-2015, έχει περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2015 και συνεπώς θα περιληφθεί στο βασικό σενάριο.

Το σενάριο βάσης που θα εκπονήσουν οι φορείς θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και ακριβές και να αποτυπώνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις των φορέων σε όλη την υπό εξέταση περίοδο. Το δεύτερο τμήμα πληροφόρησης που αναμένεται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, είναι οι προβλέψεις τους για τις νέες πολιτικές που έχουν τεθεί ως προτεραιότητες για τα επόμενα έτη και η δημοσιονομική επίπτωση αυτών κατ' έτος, τόσο σε επίπεδο παρέμβασης, όσο και σε επίπεδο Κωδικού Αριθμού Εσόδου (Κ.Α.Ε.), συνδεόμενου με τη νέα πολιτική.

Ο προσδιορισμός του ύψους των προβλεπομένων εσόδων σε κάθε παρέμβαση θα αναφέρεται στις προσδοκώμενες εισπράξεις και όχι στις βεβαιώσεις των εσόδων. Το στοιχείο της βεβαίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού των εισπράξεων. ι προτάσεις για τα πάσης φύσεως έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) θα υποβληθούν από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικότερα όσον αφορά τις εκτιμήσεις των εσόδων έτους 2015 αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν διακριτά τα ταμειακά έσοδα και τις προσαρμογές, π.χ. από αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα προηγούμενα έτη, ή αιτήσεις που θα υποβληθούν στο τρέχον έτος κλπ. Για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έστειλε στους φορείς τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις τους (Ιανουάριο 2015), οι οποίες έχουν ως εξής:

  • ΑΕΠ: Εκτιμάται πως από 0,6% το 2014, θα αυξηθεί στο 2,9% το 2015, στο 3,7% το 2016, στο 3,5% το 2017, στο 3,2% το 2018 και στο 3,1% το 2019.
  • Ανεργία: Προβλέπεται πως από 26,8% το 2014, θα μειωθεί στο 24,6% το 2015, στο 21,6% το 2016, στο 19,3% το 2017, στο 18% το 2018 και στο 16,9% το 2019.  
  • Απασχόληση: Εκτιμάται πως από 0,6% το 2014, θα αυξηθεί στο 2,6% το 2015, στο 4% το 2016, στο 2,9% το 2017, στο 1,5% το 2018 και στο 1,5% το 2019.
  • Πληθωρισμός: Εκτιμάται πως από -1% το 2014, θα αυξηθεί κατά 0,3% το 2015, κατά 1,1% το 2016, κατά 1,2% το 2017, κατά 1,2% το 2018 και κατά 1,2% το 2019