ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
07/01/2016 17:05 EET | Updated 07/01/2016 17:11 EET

Γιατί δυσκολεύει η ένταξη και η παραμονή στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η εγκύκλιος με τις αλλαγές

Business concept vector illustration: Financial risk.
dodoimages via Getty Images
Business concept vector illustration: Financial risk.

Μετά την πρόσφατη αλλαγή του νόμου -κατόπιν αιτήματος των δανειστών- εγκύκλιος που υπέγραψε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, Γιάννης Μπάκας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με την οποία ουσιαστικά δυσκολεύει η ένταξη και η παραμονή στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Εξόφληση νέων οφειλών για να μη χαθεί η ρύθμιση

Ουσιαστικά διευκρινίζει τις προθεσμίες μέσα στις οποίες θα πρέπει να εξοφλούνται νέα χρέη προκειμένου να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι οφειλέτες θα πρέπει να εξοφλούν τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσα στο χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, οι 30 ημέρες θα ισχύσουν μόνο για μέχρι τις 30 Ιουνίου. Από την 1η Ιουλίου 2016 μέχρι και το τέλος του 2017 θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 15 ημερών ενώ από 1 Ιανουαρίου 2018 δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων.

Στην περίπτωση που οι οφειλέτες δεν εξοφλούν τις νέες οφειλές τους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση όσοι έχουν υπαχθεί σε αυτή.

Εξαίρεση

Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Όμως, όπως ορίζει η εγκύκλιος η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

ΠΟΛ.1273/30.12.2015 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών

(Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

ΠΟΛ 1273/2015

(ΦΕΚ Β' 2920/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν.4346/2015 (ΦΕΚ Α΄32), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, περί απώλειας ρυθμίσεων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση του Ν.4321/2015 και του Ν.4305/2014, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α΄32), όπως ισχύουν, περί ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237), όπως ισχύουν, περί ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

4. Τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας −Κ.Φ.Δ.», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90), «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων − Κ.Ε.Δ.Ε.», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222) περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄222), όπως ισχύουν.

7. Την απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1236/7.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3033/2014), όπως ισχύει.

8. Την απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1080/7.4.2015 (Β΄628/2015).

9. Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2294), «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

10. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων περί της δημιουργίας νέων οφειλών ως λόγου απώλειας ρύθμισης των «100 δόσεων» Ν.4321/2015 και 4305/2014.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν. 4321/2015, εξοφλούνται ως ακολούθως:

ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

2. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν απόλλυται, εάν: α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή.

4. Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

5. Η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

6. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν αναλογικά και για τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1−17 Ν. 4321/2015 και στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύουν, και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις ΠΟΛ.1080/7.4.2015 και ΠΟΛ.1236/7.11.2014, όπως ισχύουν, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ