ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/08/2016 04:21 EEST | Updated 27/08/2016 04:22 EEST

Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης διαβατηρίων. Περισσότερη ταλαιπωρία, πρόσθετα δικαιολογητικά και μάρτυρες

Caroline Purser via Getty Images
Panoramic of visa stamps on a passport

Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης διαβατηρίων φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι υπό διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο η νέα διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 124, καθιστά μάλλον πιο δύσκολη τη διαδικασία αφού πλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εκτός των δικαιολογητικών- στο οποία πλέον δεν περιλαμβάνεται η αστυνομική ταυτότητα- και δύο μάρτυρες οι οποίοι θα πιστοποιήσουν τα στοιχεία του αιτούντος. Τα δε στοιχεία του ενδιαφερόμενου αλλά και των μαρτύρων θα διασταυρώνονται μέσω του Εθνικού Δημοτολογίου. Αντί δε για ταυτότητα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ, τα οποία επίσης θα διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω αντίστοιχων ηλεκτρονικών μητρώων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο άρθρο 124 περί «Αποσύνδεση χρήσης αστυνομικής ταυτότητας κατά την έκδοση διαβατηρίων»:

1. Κατά την έκδοση διαβατηρίων για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από δύο μάρτυρες και διασταύρωση, τόσο των στοιχείων του αιτούντος όσο και των μαρτύρων, μέσω πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών έκδοσης σε πραγματικό χρόνο στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό Δημοτολόγιο» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση από τον αιτούντα εγγράφων από τα οποία να προκύπτει:

α) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και

β) ο αριθμός φορολογικού του μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Τα παραπάνω στοιχεία, επίσης, διασταυρώνονται μέσω πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών έκδοσης σε πραγματικό χρόνο με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα των αρμόδιων για την τήρησή τους φορέων.

2. Σε περίπτωση ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Στην ίδια περίπτωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία των περιπτώσεων (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου. Τα στοιχεία του βεβαιούντα γονέα ή του έχοντα την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ανηλίκου πιστοποιούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Μέχρι τώρα για την έκδοση διαβατηρίου χρειαζόταν μόνο ένα φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η φωτογραφία, το παράβολο και η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνεχίζουν να απαιτούνται απλά προστίθενται οι μάρτυρες, το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.