profile image

Αναστασία Χρ. Μήλιου

Δικηγόρος παρ' εφέταις Αθηνών

Δικηγόρος Αθηνών με 20ετή εμπειρία και μαχόμενη δικηγορία κατά των τραπεζών και των δανειακών συμβάσεων. Ενασχόληση με προσφυγές και ενστάσεις κατά οφειλών δημοσίου, προστίμων επι ανασφάλιστων εργαζομένων, υπερχρεωμένα και αγωγές κατά δανείων σε ελβετικό φράγκο. e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr www.legalaction.gr
Είσαι κάτω των 25 και σου μείωσαν το μισθό; Γνωρίζεις ότι είναι

Είσαι κάτω των 25 και σου μείωσαν το μισθό; Γνωρίζεις ότι είναι παράνομο;

Η προστασία της νεότητας, που τελεί υπό την προστασία του κράτους (αρθρ. 21 παρ. 3 1), επιβάλλει την ιδιαίτερη μέριμνα του νομοθέτη απέναντι στην κατηγορία των νέων εργαζομένων, που πλήττεται από την οικονομική κρίση και ανεργία, ενώ κανένας λόγος γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, την ύπαρξη του οποίου ελέγχουν πάντως τα δικαστήρια, δεν συντρέχει στην περίπτωση αυτή για την επιβολή μέτρων μισθολογικής και άρα και κοινωνικοασφαλιστικής ανισότητας, που υποθετικά, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις δυνατότητες των νέων για εύρεση εργασίας.
19/10/2015 07:58 EEST
Παράνομη η απαίτηση του ΙΚΑ για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών

Παράνομη η απαίτηση του ΙΚΑ για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών του

Η νομολογία των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων κρίνει ότι το ΙΚΑ δεν μπορεί να αναζητήσει τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αν συντρέχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η απόφαση 4554/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όμως, κρίνει ότι αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος της πενταετίας, εκτός αν κριθεί αιτιολογημένα ότι ο ασφαλισμένος τελούσε κατά την είσπραξή τους σε δόλο.
17/10/2015 13:21 EEST
Νέα άδικα πρόστιμα που δεν

Νέα άδικα πρόστιμα που δεν γνωρίζουμε

Κάθε πρόσωπο οφείλει να έχει έναν αριθμό ΑΦΜ στην Εφορία, εφόσον έχει εισοδήματα ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Είναι συχνό φαινόμενο για κάποιον που έχει φύγει πολλά χρόνια από την Ελλάδα, να μη θυμάται ή να μη γνωρίζει ότι έχει ΑΦΜ. Με το πέρασμα των χρόνων, η ύπαρξη του ΑΦΜ του ξεχάστηκε, και τώρα που για κάποιο άλλο λόγο του ζητήθηκε το ΑΦΜ θεώρησε ότι δεν έχει και έβγαλε νέο. Μέχρι πρότινος αν διαπιστωνόταν ότι ένα πρόσωπο έχει δύο ΑΦΜ, τότε απλά διαγραφόταν το πιο πρόσφατο ή αυτό με τις λιγότερες ενέργειες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εύρεση διπλού ΑΦΜ επισύρει πρόστιμο 2.000 ευρώ
12/10/2015 06:44 EEST
Ανάσα για τους δανειολήπτες ο νέος νόμος

Ανάσα για τους δανειολήπτες ο νέος νόμος Κατσέλη

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 3869/2010: διευκρινίζεται ότι στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή, μισθωτοί, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, και πρώην έμποροι που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να τελούν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
24/09/2015 08:11 EEST
Πότε είναι αυτομάτως ανίσχυρη η ιδιόγραφη

Πότε είναι αυτομάτως ανίσχυρη η ιδιόγραφη διαθήκη

Έλληνες που έχουν περιουσία στην Ελλάδα αλλά κατοικούν στο εξωτερικό, συντάσσουν διαθήκη στην χώρα κατοικίας τους με βάση τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου όπως αυτό ισχύει στην χώρα που διαμένουν. Η διαθήκη αυτή, εφόσον δημοσιευθεί νομίμως στην χώρα σύνταξής της, εγκύρως μεταφρασμένη δημοσιεύεται στην Ελλάδα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, όπου υπάρχει τμήμα ξενόγλωσσων διαθηκών.
09/09/2015 12:18 EEST
Τρόπος υπολογισμού των χαμένων χρημάτων λόγω διαφοράς ισοτιμίας ευρώ/Ελβετικού

Τρόπος υπολογισμού των χαμένων χρημάτων λόγω διαφοράς ισοτιμίας ευρώ/Ελβετικού φράγκου

Θα κάνουμε λοιπόν μια απόπειρα να υπολογίσουμε μέχρι το τέλος του 2014 τι έχετε πληρώσει και τι ακόμα οφείλετε σε ελβετικό με ένα παράδειγμα πραγματικού δανείου σε ελβετικό φράγκο, πραγματικού ποσού ελάχιστα λιγότερο από 600.000 ευρώ, ήτοι ελάχιστα λιγότερου από 1.000.000 ελβετικά φράγκα.
24/07/2015 08:11 EEST
Ποινικό αδίκημα η άρνηση πληρωμής με πιστωτική

Ποινικό αδίκημα η άρνηση πληρωμής με πιστωτική κάρτα

Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον προμηθευτή, για τα ανωτέρω, υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, από την οποία διαβιβάζονται στον προμηθευτή, με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης δια του ταχυδρομείου.
14/07/2015 09:38 EEST
Εφορευτική επιτροπή: υποχρεώσεις μελών στο

Εφορευτική επιτροπή: υποχρεώσεις μελών στο Δημοψήφισμα

Στο δημοψήφισμα, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής θα είναι τα ίδια που είχαν ορισθεί στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής κάθε τμήματος είναι 4 τακτικά και 4 αναπληρωματικά.
01/07/2015 11:49 EEST
Ανάκληση δωρεάς λόγω

Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας

Σύμφωνα με το αρθ. 505 ΑΚ «ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στον δωρητή, στο σύζυγό ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει τον δωρητή». Ως αχαριστία κατά την ως άνω διάταξη η οποία δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς, θεωρείται η βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που αποτελεί παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας που επικρατούν στην κοινωνία και οφείλεται σε υπαιτιότητά του, προσβάλει δε άμεσα αγαθά του δωρητή.
26/06/2015 07:26 EEST
Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Δικαιώματα συνδικαιούχων και

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Δικαιώματα συνδικαιούχων και κληρονόμων

Στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς δηλαδή στις τραπεζικές καταθέσεις όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ισχύει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων και της τράπεζας.
21/05/2015 11:45 EEST