Γιάννης Κυριόπουλος

Ο Γιάννης Κυριόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας. Έχει θητεύσει για μακρό χρονικό διάστημα ως Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Ακόμη, έχει, ακόμη, διατελέσει Σύμβουλος Κυβερνήσεων και Οργανισμών, Έκτακτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Έκτακτος Σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ως εμπειρογνώμων και σύμβουλος έχει αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση.

Παράλληλα, οι ακαδημαϊκές του δραστηριότητες επεκτείνονται στην παρουσίαση εργασιών σε εθνικές και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια, δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικές και ειδικές εκδόσεις στο πεδίο των οικονομικών και της πολιτικής της υγείας.

Έχει, επίσης, χρηματίσει μέλος σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως Πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ), της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).
Οικονομική κρίση και

Οικονομική κρίση και υγεία

Η δραματική μείωση των ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων στον υγειονομικό τομέα -κατά την περίοδο της κρίσης- έχει μειώσει σε σημαντικό βαθμό την προσφορά ιατρικής περίθαλψης (ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα) και προκαλεί κατά συνέπεια ανισορροπίες που εκφράζονται με την αύξηση των οικονομικών και χρονικών εμποδίων στην πρόσβαση. Το φαινόμενο αυτό αυξάνει το μέγεθος των περιπτώσεων μη ικανοποιημένης ζήτησης και ιδίως αυτών που κατηγοριοποιούνται ως ανεκπλήρωτες ανάγκες, πράγμα το οποίο πλήττει κυρίως το πεδίο της πρόληψης, της δημόσιας υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων.
18/07/2017 15:42 EEST
Υγεία: «νικητές» και «ηττημένοι» της

Υγεία: «νικητές» και «ηττημένοι» της κρίσης

Όμως τα περιοριστικά μέτρα της συγκυρίας έχουν μετακινήσει μεγάλο τμήμα της ιδιωτικής δαπάνης υγείας προς τη φαρμακευτική περίθαλψη για την κάλυψη της αυξημένης συμμετοχής στο κόστος από 10,5% το 2009 σε 27,4% το 2014 και στη νοσοκομειακή φροντίδα, με ταυτόχρονη κατάρρευση της δαπάνης για την πρωτοβάθμια φροντίδα (μείωση 55,6% στην ίδια περίοδο).
19/06/2015 12:11 EEST