ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
24/05/2018 13:52 EEST

Δεσμευτικές υποχρεώσεις στη Gazprom από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

KIRILL KUDRYAVTSEV via Getty Images

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία επιβάλλει στη Gazprom σειρά υποχρεώσεων που διαλύουν τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό και καθιστούν δυνατή την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, η δήλωση της  Eπιτρόπου Ανταγωνισμού, Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ:

«Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη οφείλουν να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον ανταγωνισμό, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η έδρα τους. Η σημερινή απόφαση αίρει τα εμπόδια που έχει θέσει η Gazprom, τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εκτός αυτού όμως, η απόφασή μας περιλαμβάνει μια εξατομικευμένη δέσμη κανόνων για τη μελλοντική συμπεριφορά της Gazprom. Υποχρεώνει την Gazprom να λάβει θετικά μέτρα για την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών φυσικού αερίου στην περιοχή και να συμβάλει στη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη.Και παρέχει στους πελάτες της Gazprom στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η τιμή που πληρώνουν είναι ανταγωνιστική.

Όπως πάντα, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά την εθνικότητα της εταιρείας — ο σκοπός είναι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που εξυπηρετεί καλύτερα τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και η υπόθεση δεν τελειώνει με τη σημερινή απόφαση — αντίθετα σήμερα αρχίζει η επιβολή των υποχρεώσεων της Gazprom».

Τι οδήγησε στην εν λόγω απόφαση

H Gazprom αποτελεί τον δεσπόζοντα προμηθευτή φυσικού αερίου αρκετών χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση αιτιάσεων στην Gazprom. Σε αυτήν η Επιτροπή εξέθεσε την προκαταρκτική άποψη ότι η εταιρεία παραβίασε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ ακολουθώντας συνολική στρατηγική διαχωρισμού των αγορών φυσικού αερίου κατά μήκος των εθνικών συνόρων σε οκτώ κράτη μέλη (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία). Η στρατηγική αυτή ενδέχεται να έδωσε στη Gazprom τη δυνατότητα να χρεώνει υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου σε πέντε από τα εν λόγω κράτη μέλη (Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία).

Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής θέτει τέλος σε αυτή τη συμπεριφορά της Gazprom. Επιπλέον, επιβάλλει στη Gazprom λεπτομερή σειρά κανόνων που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης:

Τέλος στους συμβατικούς φραγμούς στην ελεύθερη ροή φυσικού αερίου

Η Gazprom υποχρεούται να άρει όλους τους περιορισμούς που επιβάλλει στους πελάτες για τη μεταπώληση φυσικού αερίου σε διασυνοριακό επίπεδο.
Υποχρέωση διευκόλυνσης των ροών φυσικού αερίου προς και από τις απομονωμένες αγορές: Η Gazprom θα δώσει τη δυνατότητα ροής φυσικού αερίου προς και από ορισμένες περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι ακόμη απομονωμένες από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη λόγω της έλλειψης διασυνδέσεων, δηλαδή τα κράτη της Βαλτικής και τη Βουλγαρία.
Δομημένη διαδικασία για να εξασφαλίζονται ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου: στους εμπλεκόμενους πελάτες της Gazprom παρέχεται ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να διασφαλίζεται ότι η τιμή φυσικού αερίου αντικατοπτρίζει το επίπεδο τιμών στις ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου της Δυτικής Ευρώπης, ιδίως στους υψηλής ρευστότητας κόμβους φυσικού αερίου.
Απαγόρευση χρησιμοποίησης της δεσπόζουσας θέσης ως μοχλού στην προμήθεια αερίου: Η Gazprom δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τυχόν πλεονεκτήματα όσον αφορά την υποδομή φυσικού αερίου, τα οποία ενδεχομένως έχει αποκομίσει από πελάτες χρησιμοποιώντας ως μοχλό τη θέση της στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου.

Συνδυαζόμενες, οι εν λόγω υποχρεώσεις κατευνάζουν τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό και επιτυγχάνουν τους στόχους της να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να καταστήσει τις εν λόγω υποχρεώσεις (τις αποκαλούμενες «δεσμεύσεις») νομικά δεσμευτικές για την Gazprom (δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού 1/2003 για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ).

Αν μια εταιρεία παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις αυτές, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους έως 10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, χωρίς να πρέπει να αποδείξει παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Γενικότερα, ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δεν εξαρτάται μόνο από την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, αλλά και από τις επενδύσεις στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, την καλά στοχοθετημένη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την ενέργεια και την ορθή εφαρμογή τους. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης.

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις της Gazprom

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό, η Gazprom υποχρεούται να συμμορφωθεί με σειρά υποχρεώσεων που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι εν λόγω υποχρεώσεις της Gazprom θα παραμείνουν σε ισχύ για οκτώ χρόνια.

Αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων όπως αυτές εκφράστηκαν στη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, που δρομολογήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από την Επιτροπή σχετικά με μία παλαιότερη εκδοχή της πρότασης. Η διαβούλευση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός απαντήσεων από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, εθνικών αρχών ανταγωνισμού, χονδρεμπόρων φυσικού αερίου, ενώσεων του κλάδου και πανεπιστημιακών, που συνέβαλαν να αποσαφηνιστούν οι τελικές υποχρεώσεις και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους.

1) Η Gazprom υποχρεούται να άρει τους φραγμούς στην ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι η Gazprom επέβαλλε εδαφικούς περιορισμούς στις συμφωνίες προμήθειας με χονδρεμπόρους και με ορισμένους βιομηχανικούς πελάτες και στα οκτώ κράτη μέλη (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία). Στους εν λόγω περιορισμούς περιλαμβάνονται απαγορεύσεις εξαγωγής και ρήτρες με τις οποίες επιβάλλεται η χρήση του πωλούμενου φυσικού αερίου σε συγκεκριμένη περιοχή (ρήτρες προορισμού), καθώς και άλλα μέτρα που απέτρεπαν τη διασυνοριακή ροή του φυσικού αερίου.

Ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση, η απόφαση της Επιτροπής επιβάλλει στην Gazprom την υποχρέωση να άρει όλους τους σχετικούς συμβατικούς φραγμούς στην ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ασχέτως του αν καθιστούν τις διασυνοριακές πωλήσεις αδύνατες ή απλώς λιγότερο ελκυστικές από οικονομική άποψη. Η Gazprom δεν θα επανεισαγάγει τις ρήτρες αυτές στο μέλλον.

Επιπλέον, η Gazprom πρέπει να προσαρμόσει στις συμβάσεις της τις διατάξεις που αφορούν την παρακολούθηση και μέτρηση του φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε απομόνωση της βουλγαρικής αγοράς φυσικού αερίου από τις γειτονικές αγορές φυσικού αερίου της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί δυνατή η μεταφορά του ελέγχου από την Gazprom στον βουλγαρικό φορέα εκμετάλλευσης της υποδομής μεταφοράς αερίου. Μετά τη διαβούλευση, η Gazprom αποσαφήνισε ορισμένα τεχνικά στοιχεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υποχρέωση θα είναι πλήρως αποτελεσματική.

Με τις εν λόγω υποχρεώσεις θα αρθούν οι συμβατικοί φραγμοί που θέτει η Gazprom, οι οποίοι εμποδίζουν την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

2) Η Gazprom πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα για την ενοποίηση των αγορών αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Για να κυκλοφορεί ελεύθερα το φυσικό αέριο σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είναι επίσης αναγκαίο να υπάρχουν υποδομές για τη μεταφορά του, δηλαδή διασυνδέσεις μεταξύ των εθνικών αγορών φυσικού αερίου. Οι εν λόγω υποδομές υπάρχουν ήδη στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Ωστόσο, οι υποδομές που συνδέουν τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία με τις γειτονικές αγορές φυσικού αερίου της ΕΕ δεν είναι ακόμη επαρκώς διαθέσιμες. Το γεγονός αυτό περιορίζει την ικανότητα των πελατών της Gazprom να μεταπωλούν το φυσικό τους αέριο προς και από τις χώρες αυτές, ακόμη και αν διαθέτουν πλεονάζουσες ποσότητες.

Η Gazprom θα «αντικαταστήσει» πλέον την έλλειψη διασύνδεσης παρέχοντας στους σχετικούς πελάτες την επιλογή (δικαίωμα προαίρεσης) για παράδοση του φυσικού αερίου προς και από τις χώρες αυτές. Ειδικότερα, οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει φυσικό αέριο, αρχικά για παράδοση στην Ουγγαρία, την Πολωνία ή τη Σλοβακία, μπορούν να επιλέγουν να παραδίδει η Gazprom το σύνολο ή μέρος αυτού στη Βουλγαρία και/ή στα κράτη της Βαλτικής (και αντιστρόφως):

Συμφωνίες ανταλλαγής (swaps) προσφέρονται σε ευρύ φάσμα πελατών της Gazprom: Η Gazprom υποχρεούται να καταστήσει την επιλογή αυτή διαθέσιμη στους πελάτες που έχουν (ή θα αποκτήσουν) συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου για την παράδοση φυσικού αερίου σε ορισμένα σημεία παράδοσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μετά τη διαβούλευση αυτό θα ισχύει για τις συμβάσεις με διάρκεια τουλάχιστον 18 μηνών Ο μηχανισμός δεν θα ήταν λειτουργικός για τις συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, διότι η ελάχιστη διάρκεια για παράδοση φυσικού αερίου σε νέο σημείο παράδοσης είναι δώδεκα μήνες και πρέπει να προηγείται τετράμηνη περίοδος γνωστοποίησης στην Gazprom.

Οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps) θα είναι διαθέσιμες και στις δύο κατευθύνσεις, προς και από τις απομονωμένες αγορές: Οι σχετικοί πελάτες της Gazprom έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από την Gazprom να παραδίδει το φυσικό τους αέριο στις χώρες της Βαλτικής και τη Βουλγαρία, αντί των αρχικώς συμφωνηθέντων σημείων παράδοσης (από την Πολωνία ή τη Σλοβακία στις χώρες της Βαλτικής και από τη Σλοβακία ή την Ουγγαρία στη Βουλγαρία). Μετά τη διαβούλευση, οι εν λόγω ανταλλαγές θα είναι δυνατές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή η επιλογή θα καταστήσει τον μηχανισμό πιο αποτελεσματικό και θα οδηγήσει σε καλύτερη ενοποίηση των αγορών φυσικού αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Σταθερά και διαφανή τέλη εξυπηρέτησης για την παράδοση: Τα τέλη που μπορεί να χρεώνει η Gazprom για την υπηρεσία αυτή είναι σταθερά και διαφανή. Μετά τη διαβούλευση τα τέλη μειώθηκαν σημαντικά προκειμένου να καταστεί ο μηχανισμός ελκυστικός από οικονομική άποψη.

Ευελιξία στην άσκηση αυτού του δικαιώματος προαίρεσης από τους πελάτες της Gazprom: Μετά τη διαβούλευση, οι πελάτες της Gazprom μπορούν να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης για μικρότερες ποσότητες φυσικού αερίου (50 εκατ. m³) και με συντομότερη προθεσμία ειδοποίησης (τέσσερις μήνες).
Περιορισμένοι λόγοι που επιτρέπουν στη Gazprom να αρνηθεί να εκτελέσει την ανταλλαγή: μετά τη διαβούλευση, η Gazprom μπορεί να αρνηθεί να προβεί στην ανταλλαγή μόνο αν δεν υπάρχει δυναμικότητα μεταφοράς. Αυτό θα παρακολουθείται στενά από ανεξάρτητο διαχειριστή.
Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει τη ροή αερίου προς και από τις χώρες της Βαλτικής και τη Βουλγαρία, σαν να υπήρχαν ήδη διασυνδέσεις φυσικού αερίου με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Θα δώσει στους πελάτες της Gazprom τη δυνατότητα να αναζητήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ακόμη και πριν καταστούν διαθέσιμες οι διασυνδέσεις, προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και στις χώρες της Βαλτικής.

3) Η Gazprom δεσμεύεται να ακολουθεί δομημένη διαδικασία προκειμένου να διασφαλίσει στο μέλλον ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι η Gazprom είχε ενδεχομένως τη δυνατότητα να χρεώνει υψηλότερες τιμές σε πέντε κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία).

Ως απάντηση, η απόφαση της Επιτροπής παρέχει στους πελάτες της Gazprom στις χώρες αυτές, οι οποίοι έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις ένα αποτελεσματικό εργαλείο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η τιμή του φυσικού αερίου που θα καταβάλλουν στο μέλλον είναι ανταγωνιστική:

Οι πελάτες μπορούν να απαιτούν χαμηλότερη τιμή όταν η τιμή του φυσικού αερίου που καταβάλλουν διαφέρει από τα ανταγωνιστικά δυτικοευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς: Οι πελάτες της Gazprom θα έχουν το συμβατικό δικαίωμα να ζητήσουν χαμηλότερη τιμή φυσικού αερίου, αν η τιμή που καταβάλλουν διαφέρει από τα ανταγωνιστικά δυτικοευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τιμών σε κόμβους φυσικού αερίου με μεγάλη ρευστότητα. Μπορούν να κάνουν χρήση του εν λόγω δικαιώματος σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε δύο έτη), με πρόσθετο «μπαλαντέρ» κάθε πέντε έτη.

Μετά τη διαβούλευση, οι υφιστάμενοι πελάτες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό αμέσως μετά την απόφαση της Επιτροπής και η Gazprom υποχρεούται να παράσχει το δικαίωμα αυτό και στους νέους πελάτες.

Η νέα τιμή φυσικού αερίου πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το επίπεδο των τιμών στις ανταγωνιστικές αγορές φυσικού αερίου της ηπειρωτικής Δυτικής Ευρώπης: Η νέα τιμή πρέπει να αντικατοπτρίζει τα ανταγωνιστικά κριτήρια αναφοράς για τις τιμές στις αγορές φυσικού αερίου της ηπειρωτικής Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών σε κόμβους φυσικού αερίου με μεγάλη ρευστότητα. Μετά τη διαβούλευση, η οδηγία αυτή βελτιώθηκε αισθητά ώστε να γίνεται ρητή αναφορά στο επίπεδο των τιμών στις ανταγωνιστικές αγορές φυσικού αερίου της ηπειρωτικής Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών στους πιο σημαντικούς κόμβους φυσικού αερίου με μεγάλη ρευστότητα στην ηπειρωτική Ευρώπη, δηλαδή τον TTF στις Κάτω Χώρες και τον NCG στη Γερμανία. Η νέα χαμηλότερη τιμή θα έχει αναδρομική εφαρμογή από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος για επανεξέταση της τιμής.

Διαιτησία σε περίπτωση που η Gazprom δεν συμφωνεί εντός αυστηρής προθεσμίας: Αν η Gazprom και ο πελάτης της δεν συμφωνήσουν σχετικά με νέα τιμή εντός 120 ημερών, η διαφορά μπορεί να παραπεμφθεί σε διαιτησία. Ο διαιτητής, στη συνέχεια, θα επιβάλλει ανταγωνιστική τιμή του φυσικού αερίου που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τα προαναφερθέντα δυτικοευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς. Επιπλέον, η διαιτησία πρέπει να πραγματοποιείται εντός της ΕΕ. Τα διαιτητικά δικαστήρια στην ΕΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ασκεί παρέμβαση υπό τύπον «amicus curiae».

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστούν ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές και θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι τιμές του φυσικού αερίου στο πλαίσιο των συμβάσεων τιμολόγησης βάσει της τιμής του πετρελαίου να διαφέρουν σημαντικά από τις ανταγωνιστικές τιμές αναφοράς στο μέλλον. Η υποχρέωση ισχύει για όλες τις συμβάσεις διάρκειας τριών ετών ή μεγαλύτερης διάρκειας, διότι οι ανησυχίες σχετικά με την τιμολόγηση σε αυτή την περίπτωση αφορούν μόνο τις μακροχρόνιες συμβάσεις, για τις οποίες οι νέες διαχρονικές εξελίξεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση από τα ανταγωνιστικά κριτήρια αναφοράς.

4) Εξάλειψη των απαιτήσεων που προέκυψαν από τη μόχλευση της θέσης στην αγορά

Τέλος, η Επιτροπή ανησυχούσε ότι η Gazprom χρησιμοποιούσε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου ως μοχλό προκειμένου να αποκομίζει πλεονεκτήματα σχετικά με την πρόσβαση σε υποδομές φυσικού αερίου ή τον έλεγχό τους. Στην κοινοποίηση αιτιάσεων εκφράστηκαν ανησυχίες σε σχέση με το έργο South Stream στη Βουλγαρία και τον αγωγό Yamal στην Πολωνία.

Όσον αφορά τον αγωγό South Stream, η απόφαση καθιστά σαφές ότι η Gazprom δεν θα επωφεληθεί από πλεονεκτήματα που έχει αποκτήσει. Η Gazprom δεν θα ζητήσει αποζημίωση από τους Βούλγαρους εταίρους της μετά τη διακοπή του έργου South Stream. Αυτό ισχύει ασχέτως του ενδεχομένου τέτοιου είδους αξιώσεις να ήταν εξαρχής βάσιμες.

Όσον αφορά τον αγωγό Yamal, από την έρευνα της Επιτροπής προέκυψε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να μεταβληθεί με την παρούσα αντιμονοπωλιακή διαδικασία, διότι οι σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας όσον αφορά το φυσικό αέριο καθορίζονται από διακυβερνητικές συμφωνίες. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της πολωνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας τον Μάιο του 2015 δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς ότι η Gazprom θα είχε αποκλείσει την πολωνική αγορά φυσικού αερίου για λόγους σχετικούς με τον αγωγό Yamal. Η ρυθμιστική αρχή διαπίστωσε ότι ο ιδιοκτήτης του αγωγού Yamal, η Europolgaz (της οποίας συνιδιοκτήτης είναι η Gazprom), δεν είναι σε θέση να καθυστερήσει ή να εμποδίσει τις επενδύσεις στον αγωγό: όλες οι επενδύσεις, όπως αυτές που καθιστούν δυνατές τις αντίστροφες ροές από τη Γερμανία, έχουν υλοποιηθεί, όπως είχε προγραμματιστεί, από τον πιστοποιημένο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς (Gaz-System).

Τέλος, για την καλύτερη αντιμετώπιση των μελλοντικών διακυβερνητικών συμφωνιών, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση προκειμένου οι διακυβερνητικές συμφωνίες σχετικά με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο να υπόκεινται σε εκ των προτέρων έλεγχο από την Επιτροπή. Η εν λόγω πρόταση τέθηκε σε ισχύ το 2017.