ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
05/11/2018 13:59 EET

Η Protergia συνεργάζεται με Eurolife ERB και προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε οικιακούς πελάτες

Facebook

Μιανέαδυναμικήσυνεργασίαεγκαινίασεπρόσφατα η Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS, μετηνασφαλιστικήεταιρεία Eurolife ERB, στοπλαίσιοτηςεπιδίωξής τηςναπροσφέρειστουςπελάτεςτηςυπηρεσίεςποιοτικές, πλήρειςκαιπροσαρμοσμένεςστιςσύγχρονεςανάγκες.

Ησυνεργασίααυτήπροσβλέπειστηδημιουργίατουπρογράμματος PROTERGIA BENEFIT, μιαςομπρέλαςπρόσθετωνυπηρεσιώνγιατουςοικιακούςπελάτεςτης Protergia που μεταξύ άλλων αφορούν και καλύψειςσχετικέςμετηνκατοικίατους (π.χ. πλημμύρα, φωτιά, σεισμός, κλοπή, βλάβες κ.ά.).

Ξεκινώντας από σήμερα, ηπρώτηυπηρεσίαπουθαπροσφέρεταιαπότην Protergia σεπελάτεςτης θα αφορά σε κάλυψη από κινδύνους που μπορούν να συμβούν μέσα στο σπίτι τους, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε ενοικιαστές.

Μεαφορμήτηνυπογραφήτηςσχετικήςσυμφωνίας, κ. ΙωάννηςΓιαννακόπουλος, ΕμπορικόςΔιευθυντήςτουτομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας - Protergia της MYTILINEOS δήλωσε: «Η Protergia, είναι o μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικήςενέργειαςστηνΕλλάδα, μεενεργειακόχαρτοφυλάκιοδυναμικότητας 1.200 MW θερμικώνμονάδωνκαι 200 MW ΑνανεώσιμωνΠηγώνΕνέργειας που παράγειπάνωαπότο 10% τηςελληνικήςηλεκτρικήςενέργειας. Πλέον, μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταγωνιστικά συνδυαστικάπακέταηλεκτρισμούκαιφυσικούαερίου, πάντα με την αξιοπιστία της MYTILINEOS. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πλέον είμαστε σε θέση να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας με το κύρος της Eurolife».

Από την πλευρά του, οκ. ΛεωνίδαςΣίδερης, Διευθυντής δικτύων πωλήσεων, της Eurolife ERB δήλωσε: «Ησυνεργασίαμαςμετην Protergia μαςδίνειτηνευκαιρίανααπαντήσουμεστηνανάγκητωνκαταναλωτώνγια επωφελή ασφαλιστικάπρογράμματα, μεαπλέςδιαδικασίες, προσφέρονταςουσιαστικήκαιαποτελεσματικήκάλυψηγιατοπεριεχόμενοτηςκατοικίαςτους. Η Eurolife ERB μεστόχοτηνανάπτυξήτηςμέσααπόστρατηγικέςσυνεργασίεςκαιδιεύρυνσητουπελατολογίουτης, δημιούργησεπρογράμματα affinities πουαπευθύνονταισεέναευρύκοινό. Οιστοχευμένεςαυτέςενέργειεςκαιπρωτοποριακέςυπηρεσίεςεστιάζουνστηνπρόληψηκαιτηνδιεύρυνσητηςασφαλιστικήςσυνείδησηςκαιτηςπροστασίαςτωνπολιτών».

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.900 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook |Twitter | YouTube | LinkedIn


Protergia
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου της Protergia καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 18311 ή επισκεφθείτε την διεύθυνση της www.protergia.gr | Facebook