ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21/11/2017 14:07 EET | Updated 21/11/2017 16:08 EET

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Προϋπολογισμός 2018: Στο 3,82% ο στόχος για το πρωτογενές

Με ανάπτυξη 2,5% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα που θα καλύψει έστω και οριακά το Μνημονιακό στόχο του 3,5% του ΑΕΠ και θα φτάσει το 3,82% του ΑΕΠ θα «τρέξει» ο προϋπολογισμός του 2018, σύμφωνα με το σχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί το 2018 κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές, έναντι τηςεκτίμησης 3,6% στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018, λόγω της προς τα κάτωαναθεώρησης της εκτίμησης για τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ του 2018, κατά 0,3 ποσοστιαίεςμονάδες. Σε πραγματικούς όρους, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό απότον εκτιμώμενο ρυθμό του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 (2,5% έναντι 2,4%αντίστοιχα).Η πρόβλεψη για επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στηρίζεται στις προβλέψεις για:

 • θετική συνεισφορά από την ιδιωτική κατανάλωση (κατά 0,8% του πραγματικού ΑΕΠ), πουενισχύεται από την ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης και τη συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας,
 • θετική συνεισφορά από τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (κατά 1,4% τουπραγματικού ΑΕΠ), που αναμένεται να αυξηθεί με διψήφιο ρυθμό λόγω του ευνοϊκότερουεπενδυτικού περιβάλλοντος στη βάση των υλοποιούμενων μεταρρυθμίσεων του προγράμματοςαλλά και της αυξημένης ζήτησης,
 • περαιτέρω βελτίωση του πραγματικού ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, κατά0,2% του ΑΕΠ, εν μέσω αυξήσεων στην εξαγωγική και εισαγωγική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η επαλήθευση των εκτιμήσεων του προϋπολογισμού για το 2018 εξαρτάται από την πραγματοποίηση μια σειράς ορόσημων που ενσωματώνονται στις υποθέσεις του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου:

 • της ομαλής προόδου του προγράμματος στήριξης μέσω του ΕΜΣ, έως την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2018,
 • της ομαλής και ασφαλούς επιστροφής στις διεθνείς χρηματαγορές, με τη δημιουργία ενός ικανούταμειακού αποθέματος ασφαλείας έναντι μελλοντικών κλονισμών στις διεθνείς αγορές.
 • της εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιουχρέους (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εξειδίκευσης του μηχανισμού προσαρμογής τωνμέτρων ελάφρυνσης στην πραγματική εξέλιξη του ΑΕΠ),
 • της επικράτησης ομαλών συνθηκών στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, έναντιτων διεθνών αναταράξεων που επενέργησαν από το 2015 (προσφυγική κρίση, εσωστρέφεια σεεπίπεδο κρατών-μελών της ΕΕ, πολιτική αποκλίσεων από το γενικότερο πνεύμα της παγκόσμιας

Το Δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το 2018 στο 179,8% του ΑΕΠ έναντι 178,2% του ΑΕΠ φέτος, αγγίζοντας ως απόλυτο μέγεθος τα 332δις ευρώ έναντι 318,3 δις ευρώ φέτος.

Συγκεκριμένα το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης από 31/12/2016 μέχρι 31/12/2017 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 3,264 δις. ευρώ, ενώ για το διάστημα από 31/12/2017 μέχρι 31/12/2018 προβλέπεται ότι θα αυξηθείκατά 13,7 δις. ευρώ. Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας, δηλαδή το «μαξιλαράκι» ασφαλείας που έχουν ζητήσει οι Θεσμοί, προκειμένου η Ελλάδα να επιστρέψει με ασφάλεια στην ομαλή χρηματοδότηση από τις αγορές μετά την ολοκλήρωση του τρίτου Μνημονίου.

Άμεσοι φόροι

Αυξημένοι καταγράφονται οι άμεσοι φόροι του 2018, οι οποίοι θα διαμορφωθούν στα 20.766 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 478 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μειωμένοι κατά 687 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Ειδικότερα:

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 8.725 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 456 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, κυρίως λόγω της εκτιμώμενης απόδοσης των παρεμβάσεων που αφορούν στην κατάργηση του 25% του αφορολόγητου σε βουλευτές και δικαστικούς λειτουργούς, τη φορολόγηση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων, την κατάργηση της έκπτωσης στις ιατρικές δαπάνες, καθώς και της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου.

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και να διαμορφωθεί στα 3.322 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της αυξημένης προκαταβολής του έτους 2017.

Οι φόροι περιουσίας προβλέπεται να φθάσουν στα 3.379 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 179 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην μετακύλιση της τελευταίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2017, στον Ιανουάριο του 2018.

Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1.718 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, ενώ οι λοιποί άμεσοι φόροι θα διαμορφωθούν στα 2.362 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του 2017.

Έμμεσοι φόροι

Οι έμμεσοι φόροι προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 27.390 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μείωση κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ΜΠΔΣ 2018-2021. Ειδικότερα:

Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 15.845 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 78 εκατ. ευρώ έναντι του 2017. Οι φόροι κατανάλωσης θα διαμορφωθούν στα 9.706 εκατ. ευρώ αυξημένοι κατά 439 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από καπνικά προϊόντα ύστερα από την αποθεματοποίηση που συντελέστηκε το έτος 2016 και επηρέασε αρνητικά τα έσοδα του 2017.

Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ θα διαμορφωθούν στα 851 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του 2017.

Δαπάνες

Σημαντικές μειώσεις δαπανών για την ασφάλιση, την περίθαλψη και την κοινωνική προστασία προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2018, καθώς θα είναι μειωμένες κατά 1,6 δισ. ευρώ ή 7,6% σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, οι σχετικές δαπάνες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε 19,438 δισ. ευρώ το 2018, σε σχέση με 21,037 δισ. ευρώ το 2017. Μάλιστα, οι κοινωνικές δαπάνες θα πέσουν το 2018 κάτω και από το επίπεδο που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο (19,649 δισ. ευρώ).

Αντίστοιχα για το 2017 η εκτίμηση είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Οικονομίας θα είναι 1,6% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 2,44% του ΑΕΠ, χωρίς να υπολογιστεί το κοινωνικό μέρισμα ύψους 1,4δις ευρώ ή 0,78% του ΑΕΠ.

Στο σύνολο του 2017, οι κύριοι παράγοντες που αναμένεται να ωθήσουν το πραγματικό ΑΕΠ κατά1,6% υψηλότερα σε σχέση με το 2016 είναι:

 • η αύξηση της απασχόλησης (κατά 1,9%) που στηρίζει την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσηςκατά 0,9%,
 • η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου του 2016, που οδήγησε στην έξοδο της χώρας από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυσε την αξιοπιστία τωνδημοσίων οικονομικών και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας.
 • η συμμετοχή της Ελλάδας στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη21,
 • η εμπροσθοβαρής αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020,
 • η δέσμευση των θεσμών ότι θα υποστηρίξουν την Ελλάδα στην ομαλή επιστροφή της στις διεθνείςχρηματοπιστωτικές αγορές, μέσω της δημιουργίας ταμειακών αποθεμάτων κατά τις επόμενες εκταμιεύσεις του προγράμματος στήριξης.

Οι προβλέψεις για την ανεργία είναι ότι θα σημειώσει πτώση από 19,9% το 2017 στο 18,4% το 2018. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να κυμανθεί σε θετικό έδαφος, αλλά χαμηλότερα από το ρυθμό του 2017, στο 0,8% βάσει του Εναρμονισμένου ΔΤΚ. Ο σχετικά χαμηλός ρυθμός αύξησης των τιμών εξηγείται από την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας και την εξάντληση,μέσα στο 2017, της επίδρασης των αυξήσεων στην έμμεση φορολογία.

Κοινωνικό Μέρισμα: 483 ευρώ ανά νοικοκυριό

Σε 1.459.834 νοικοκυριά αναμένεται να κατευθυνθεί το κοινωνικό μέρισμα, ενώ το μέσο ύψος του μερίσματος θα είναι 483 ευρώ ανά νοικοκυριό, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός. Το μέσο ύψος του μερίσματος ανέρχεται σε 610 ευρώ για τα «επιλέξιμα νοικοκυριά» που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, με τα αντίστοιχα ποσά για τα νοικοκυριά της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας να εκτιμώνται σε 547 ευρώ και 403 ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των μελών των δικαιούχων νοικοκυριών ανέρχεται σε 3.472.734 άτομα, ήτοι στο 32% του πληθυσμού της χώρας.

Αναλυτικά:

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5