ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/12/2018 16:15 EET

Υπουργείο Παιδείας: Αυτό είναι το νέο σύστημα για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών

«Μήπως οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν επιθυμούν να προχωρήσουν οι 15.000 διορισμοί;», ρωτάει το υπουργείο, με αφορμή τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα,

H ηγεσία του υπουργείου Παιδείας γνωστοποίησε το νέο σύστημα μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, το οποίο θα βασίζεται σε τρία κριτήρια που σχετίζονται με την προϋπηρεσία των αναπληρωτών, με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι βασικούς άξονες του συστήματος είναι ότι, πρώτον, την προκήρυξη και ευθύνη της διαδικασίας θα αναλάβει το ΑΣΕΠ (με σύστημα μοριοδότησης κριτηρίων μέσω προκήρυξης κάθε 2 χρόνια), δεύτερον ο γραπτός διαγωνισμός καταργείται και τρίτον, θα τεθεί σε ισχύ ενιαίο σύστημα μοριοδότησης για μόνιμους και αναπληρωτές. Επίσης, θα συνταχθεί ενιαίος πίνακας που θα χρησιμοποιείται τόσο για τον διορισμό μονίμων όσο και για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις για την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής Επάρκειας για όσους εκπαιδευτικους δεν τη διαθέτουν.

Πυλώνες των κριτήριων πρόσληψης είναι τρεις:

1. Προϋπηρεσία αναπληρωτών έως και τους 120 μήνες.

Μια (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους 120 μήνες, εκατόν είκοσι (120) μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 120 μονάδες.

2. Ακαδημαϊκά προσόντα

Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.

• Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: επτά (7) μονάδες.

• Δεύτερο πτυχίο: δεκαέξι (16) μονάδες.

• Ο βαθμός του πτυχίου έως είκοσι μία (21) μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» επτά (7) μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις (14) μονάδες και με χαρακτηρισμό «’Αριστα» είκοσι μία (21) μονάδες.

• Γνώση μιας (1) ξένης γλώσσας:

o ’Αριστη γνώση: οχτώ (8) μονάδες.

o Πολύ καλή γνώση: έξι (6 μονάδες).

o Καλή γνώση: τέσσερις (4)μονάδες.

Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.

• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) : τέσσερις (4) μονάδες.

• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από τα ακαδημαϊκά προσόντα είναι 120 μονάδες.

3. Κοινωνικά κριτήρια

• Αριθμός τέκνων

• Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ