ΤΟ BLOG
09/11/2020 11:38 EET | Updated 09/11/2020 11:38 EET

Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και ποιοτικές διαδικασίες

Οι ακόλουθες οδηγίες θα πρέπει να διαμορφώσουν την ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης

Blue Planet Studio via Getty Images

Η ποιότητα ως όρος είναι μια φιλοσοφική έννοια (Harvey & Green, 1993), ενώ η διασφάλιση ποιότητας και η συνεχής βελτίωση είναι όροι «σε σχήμα ομπρέλας» με διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτική, οι οποίες αναφέρονται σε μια σειρά ενεργειών και δραστηριοτήτων (Williams, 2016). Η διασφάλιση ποιότητας σχετίζεται με την ύπαρξη μηχανισμών και διαδικασιών που επιτυγχάνουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα (Harvey & Green, 1993: 19). Είναι μια συστηματική διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των εισερχόμενων και εξερχόμενων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα για τη βελτίωση της ποιότητας και για τη διασφάλιση των μετρήσεων. 

Σύμφωνα με τον Pawlowski (2003), η ποιότητα στην ηλεκτρονική μάθηση δεν σχετίζεται με ένα καλά καθορισμένο μέτρο ή μοντέλο. Είναι μεταβλητή ως προς το πεδίο εφαρμογής, την προοπτική και τη διάσταση. Η αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται ένα ζήτημα αυξανόμενης σημασίας, όπως αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον του ISO / IEC19796-1: 2005 και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ποιότητας (EQO). Το ISO / IEC 19796-1: 2005 είναι ένα πλαίσιο για την περιγραφή, τη σύγκριση, την ανάλυση και την εφαρμογή προσεγγίσεων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας. Χρησιμεύει στη σύγκριση διαφορετικών προσεγγίσεων και στην εναρμόνισή τους, ώστε να συγκλίνουν προς ένα κοινό μοντέλο ποιότητας. Το κύριο συστατικό του είναι το πλαίσιο αναφοράς για την περιγραφή προσεγγίσεων ποιότητας.

Αυτό το πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

-ένα σύστημα περιγραφής ποιότητας διαχείρισης,

-ένα μοντέλο διαδικασίας για τον καθορισμό των βασικών διαδικασιών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση ποιότητας στη μάθηση, στην εκπαίδευση και στη κατάρτιση, και

-μια δήλωση συμμόρφωσης για τη μορφή της περιγραφής. 

Το ISO / IEC19796-1 περιγράφει τις διαδικασίες ως τον κύκλο ζωής της ηλεκτρονικής μάθησης. Είναι ένα μοντέλο αναφοράς με υψηλό επίπεδο ανάλυσης που θα υιοθετηθεί από έναν συγκεκριμένο οργανισμό. Το μοντέλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο για την περιγραφή, τη σύγκριση και την ανάλυση της διαδικασίας που βασίζεται στην ποιότητα (Hirata, 2006). Αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη:

-ένα σύστημα περιγραφής για ποιοτικές προσεγγίσεις,

-ένα μοντέλο διαδικασίας ως ταξινόμηση αναφοράς.

Το Περιγραφικό Μοντέλο είναι ένα σύστημα για την περιγραφή διαλειτουργικών προσεγγίσεων ποιότητας (όπως οδηγίες, οδηγοί σχεδιασμού, απαιτήσεις). Καταγράφει όλες τις έννοιες της ποιότητας με διαφανή τρόπο. Το Μοντέλο Διαδικασίας είναι ένας οδηγός για τις διάφορες διαδικασίες που την ανάπτυξη σεναρίων μάθησης. Περιλαμβάνει σχετικές διαδικασίες κύκλου ζωής συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών για μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Η Ομάδα Εργασίας Ποιότητας αναπτύσσει συγκεκριμένα εργαλεία υποστήριξη:

”Μοντέλο ποιότητας”, το οποίο εναρμονίζει πτυχές των συστημάτων ποιότητας και των σχέσεών τους και παρέχει καθοδήγηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους χωρίς να επιβάλει συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά επικεντρώνεται στα αποτελέσματα Το μοντέλο θα είναι επεκτάσιμο για τις απαιτήσεις συγκεκριμένων κοινοτήτων.

”Μέθοδοι αναφοράς και μετρήσεις” που εναρμονίζουν τις μορφές για την περιγραφή των μεθόδων και των μετρήσεων διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια συλλογή μεθόδων αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Επιπροσθέτως, προσφέρει μια συλλογή μετρήσεων αναφοράς και δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

”Οδηγός βέλτιστων πρακτικών και εφαρμογής” ο οποίος παρέχει εναρμονισμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών, οδηγίες για την προσαρμογή, την εφαρμογή και τη χρήση αυτού του σύνθετου προτύπου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο σύνολο παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών.

Εν κατακλείδι, το έργο EQO ελπίζει ότι οι ακόλουθες οδηγίες θα πρέπει να διαμορφώσουν την ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

-Οι μαθητές να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών e-learning.

 

-Οι ποιοτικές διαδικασίες να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πολιτική εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.

 

-Η ποιότητα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους μεγάλους οργανισμούς.


-Δημιουργία δομών υποστήριξης για την παροχή βοήθειας προσανατολισμένης στη βελτίωση και στη διεύρυνση της ποιότητας των οργανισμών και των μικρότερων οικονομικών μονάδων.

 

-Ανάπτυξη των προτύπων ποιότητας και ευρύτερη εφαρμογή τους.

 

-Σχεδιασμός των πολιτικών ποιότητας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

-Ανάπτυξη κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων και εργαλείων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.