ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
09/03/2018 16:02 EET

Ορίστηκε η πρώτη δημοπρασία 12μηνων εντόκων για πρώτη φορά από το 2010

Στη διενέργεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την ερχόμενη Τετάρτη.

Πρόκειται για την πρώτη δημοπρασία εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης διάρκειας στην οποία προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίων Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μετά τον Απρίλιο του 2010 και αποσκοπεί στην σταδιακή αντικατάσταση τρίμηνων εντόκων γραμματίων προκειμένου να βελτιωθεί η καμπύλη των αποδόσεων των ελληνικών τίτλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που είχαν διατεθεί 12μηνοι τίτλοι ήταν με επιτόκιο 4,85%. 

Αναλυτικότερα από τον ΟΔΔΗΧ ανακοινώθηκε ότι:

«Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 15 Μαρτίου 2019. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις».

(Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)