Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ για βιώσιμα έργα στην Ευρώπη

Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ για βιώσιμα έργα στην Ευρώπη
via Associated Press

Η Επιτροπή Επενδύσεων InvestEU ενέκρινε εγγυήσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ περίπου κατ′ ανώτατο όριο, με τη μορφή συμφωνιών-πλαισίων, για τις πρώτες δραστηριότητες της ΕΤΑΑ που θα ακολουθήσουν. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος σύμβασης εγγύησης InvestEU ύψους έως 450 εκατ. ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΑΑ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), με τη στήριξη του προγράμματος InvestEU, θα κινητοποιήσει χρηματοδότηση πάνω από 1,1 δισ. ευρώ μέσω άμεσων επενδύσεων ή ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ να αξιοποιήσουν το πλήρες πράσινο δυναμικό τους. Θα στηρίξει επενδυτικά έργα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η νέα χρηματοδότηση θα τονώσει τις πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεταφορών και της ενέργειας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Θα συμβάλει επίσης στο επιτυχημένο πρόγραμμα «Πράσινες πόλεις» της ΕΤΑΑ, το οποίο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 αστικές περιοχές προκειμένου να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβασή τους. Θα συμβάλει στην ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, στην κάλυψη των κενών στις υποδομές και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης αυτών των χωρών της ΕΕ.

Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των χωρών αυτών θα μπορούν να χορηγούν δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές, στην ενεργειακή απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε κτίρια οικιστικής χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO2 στα κτίρια και στον τομέα των μεταφορών.

Επίσης, με τη στήριξη του InvestEU, η ΕΤΑΑ θα στηρίξει επίσης πράσινες επενδύσεις σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών έργων και έργων υποδομής. Τα μέτρα αυτά θα επικεντρωθούν στις ιδιωτικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος των νεότερων τεχνολογιών, τους υψηλότερους διαφαινόμενους κινδύνους και την έλλειψη διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Στα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων στις βιομηχανίες και στο εμπόριο, οι πρωτοβουλίες για την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση, τα πράσινα κτίρια, τα βιώσιμα προϊόντα διατροφής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση και τα δίκτυα ενέργειας, το νερό και τα απόβλητα, καθώς και οι χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οι αστικές μεταφορές.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΑΑ υπέγραψαν σύμβαση εγγύησης InvestEU τον Δεκέμβριο του 2022 , ύψους μέχρι 450 εκατ. ευρώ. Με τη σύμβαση αυτή θα αποδεσμευτεί χρηματοδότηση ΕΤΑΑ ύψους έως 2,1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές, στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση, καθώς και στην καινοτομία και την έρευνα στην ΕΕ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, η ΕΤΑΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Φεβρουάριο του 2023, υπέγραψαν συμφωνία ύψους έως 60 εκατ. ευρώ για συμβουλευτική στήριξη για τις υποδομές, για ψηφιοποίηση και καινοτόμα επενδυτικά έργα σε χώρες της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ, συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακική Δημοκρατία και τη Σλοβενία.

Το πρόγραμμα InvestEU θα παράσχει στην ΕΕ ουσιαστική μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με την αξιοποίηση σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων πόρων για τη στήριξη της βιώσιμης ανάκαμψης. Θα συμβάλει επίσης στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις συνιστώσες: το ταμείο InvestEU, τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU και την πύλη InvestEU. Το ταμείο InvestEU θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδοτικών εταίρων που θα επενδύσουν σε έργα χρησιμοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Το σύνολο της εγγύησης από τον προϋπολογισμό θα στηρίξει τα επενδυτικά έργα των εταίρων υλοποίησης, θα αυξήσει την ικανότητα ανάληψης κινδύνων και, ως εκ τούτου, θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα