ΤΟ BLOG
08/02/2018 11:48 EET | Updated 08/02/2018 11:48 EET

Προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και κλάδοι –πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας

SOOC

Είναι γεγονός ότι στο θέμα των επενδύσεων είμαστε κολλημένοι στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μέσω του οποίου αποτυπώνονται οι επενδύσεις από τα 50 δισ. ευρώ του 2008 έχει κατέλθει στα 20 δισ. το 2015 και το 2016, στο χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο από το 1995.

Το χειρότερο όμως είναι ότι οι αποσβέσεις έχουν ανέλθει στα 32 δισ. που σημαίνει αποεπένδυση της τάξης των 12 δισ. ευρώ. Αντιστοιχούν στο 11,7% του ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχα ο δείκτης στην Πορτογαλία είναι 15,3%, στη Ρουμανία 22,7% και στη γειτονική Κύπρο στο 17,5% με μέσο όρο Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπερνά το 20%. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις που αποτελούν ένα μικρό κομμάτι των επενδύσεων αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της τάξης 1,5-2% του ΑΕΠ. Την άνοδο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το πρώτο τρίμηνο 2017 ακολούθησε η πτώση του τρίτου τριμήνου με μόλις 5,1 δισ. ευρώ».

Με δεδομένη σήμερα την αναγκαιότητα καθαρών επενδύσεων για τα επόμενα 5 χρόνια ύψους 80 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές μετά από αποσβέσεις και διακλαδικές μετακινήσεις, η άρση των εμποδίων θα πρέπει να συνδυαστεί πρωτίστως με την άρση του κλίματος έντονου σκεπτικισμού όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που θα σημαίνει την επιστροφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε συνθήκες κανονικότητας και βεβαίως υιοθέτηση γενναίων μεταρρυθμιστικών πολιτικών, μακρόπνοων που θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη, θα ισορροπήσουν στο εξωτερικό ισοζύγιο και θα ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες τόκων στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους».

Αναφορικά με τους κλάδους που ξεχωρίζουν και πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στην Οικονομία είναι αυτοί που παράγουν, μεταποιούν ή εμπορεύονται προϊόντα τα οποία είναι διεθνώς εμπορεύσιμα, αντέχουν δηλαδή σε συνθήκες παγκόσμιου ανταγωνισμού, συμμετέχουν στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και παράσχουν προστιθέμενη αξία. Όσον αφορά το προφίλ των επιχειρήσεων που μπορούν να συνδράμουν στην οικονομία είναι κυρίως μεγάλες ελληνικές ή πολυεθνικές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις που σημειωτέον εμφάνισαν κατά 178% μεγαλύτερη φαινόμενη παραγωγικότητα σε σχέση με τις πολύ μικρές και 40% σε σχέση με μικρές. Πολλές δε από αυτές είχαν αύξηση των περιθωρίων κέρδους έως 35% και αύξηση των εξαγωγών τους κατά 40%. Οι επιδόσεις τους από την άλλη στον δείκτη καινοτομίας είναι στο 29,6% έναντι 30,6% μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European  Innovation  Scoreboard-EIS).

Μεταξύ των κλάδων αυτών περιλαμβάνονται:

- τα αιολικά πάρκα και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν να ανταγωνιστούν τις αγορές της ΝΑ Ασίας

- η καθετοποίηση λειτουργίας των ΑΠΕ

- η χρήση βιομάζας

- η αξιοποίηση των έξυπνων δικτύων συνιστούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

- ο βιοαγροτοδιατροφικός τομέας με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στον κλάδο των τροφίμων με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας

- η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής με επενδύσεις μικροκλίμακας βασισμένες στην ποιότητα και προστιθέμενη αξία

- η περιβαλλοντική βιομηχανία συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανταποδοτικής ανακύκλωσης

- ο κλάδος επίσης της υγείας με στόχο να καταστεί η χώρα σε περιφερειακό κέντρο κλινικών ερευνών

- η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες με νέα έξυπνα δίκτυα

- το εμπόριο που μέσω της κατανάλωσης από τουριστικό συνάλλαγμα επιδρά ευεργετικά στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και κατ’ επέκταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών».