ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
15/05/2019 07:34 EEST

Ρύθμιση 120 δόσεων: Οι δικαιούχοι, οι συντελεστές και οι μειώσεις

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για 4 εκατομμύρια οφειλέτες.

Towfiqu Photography via Getty Images

Οι τελικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμη η πλατφόρμα στην οποία θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη ρύθμιση με έως και 120 δόσεις όσοι έχουν οφειλές προς την εφορία. 

Περίπου 4 εκατομμύρια οφειλέτες τις επόμενες ημέρες θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν βεβαιωµένες οφειλές προς τη ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31 Δεκεμβρίου 2018. Με την ένταξη τους στη ρύθμιση οι οφειλέτες θα «κουρεύουν» το 10% από τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που επιβάρυναν την οφειλή τους. 

Ο αριθμός των δόσεων για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα είναι έως και 120, ενώ έως 36 δόσεις θα έχουν τα νοµικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Ο υπολογισμός των δόσεων θα γίνεται με βάση το εισόδημα που είχε δηλώσει ο οφειλέτης στη φορολογική δήλωση την οποία υπέβαλε στην εφορία το 2018, δηλαδή για το οικονομικό έτος 2017. 

Έτσι, για φυσικά πρόσωπα µε συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) έως 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των 30 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους οφειλέτες όπου το εισόδημα τους ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων τους θα οριστεί µε βάση το συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής. 

Συγκεκριμένα για το τµήµα του εισοδήµατος:

-από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),

-από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),

-από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),

-από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),

-από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),

-από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

-από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),

-πάνω από 100.000 µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Οι συντελεστές αυτοί θα μειωθούν κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του οφειλέτη και συγκεκριμένα :

-κατά µία (1) µονάδα για ένα τέκνο,

-κατά δύο (2) µονάδες για δύο τέκνα,

-κατά τρεις (3) µονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Απαραίτητο για τους οφειλέτες προκειμένου να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση είναι να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις την τελευταία πενταετία έως και το 2017.  Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος το φόρο 2017, θα μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του με έως και 120 δόσεις με μόνη προϋπόθεση το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης να μην είναι μικρότερο των 30 ευρώ.

Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθµιση να καταβάλει την οφειλή του σε µικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό έχει τη δυνατότητα από τη ρύθμιση, τότε θα δικαιούται µείωσης των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής. Ο υπολογισμός της μείωσης θα γίνεται σε συνάρτηση µε το ποσοστό αποµείωσης του αριθμού των δόσεων που επιλέγεται από τον φορολογούµενο ως εξής:

-α) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-β) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-γ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό (40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-δ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό (50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-ε) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-στ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εβδοµήντα τοις εκατό (70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποτων δεκαοκτώ (18). Για το ποσοστό απαλλαγής τόκων και προσαυξήσεων λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των δόσεων.

-ζ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό (80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-η) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό (90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-θ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Για παράδειγμα φορολογούµενος µε ετήσιο ατοµικό εισόδηµα 25.000 ευρώ έχει οφειλή προς τη φορολογική διοίκηση ύψους 4.000 ευρώ. Με βάση τους συντελεστές θα µπορεί να αποπληρώνει ετησίως το ποσό των 900 ευρώ . Το ποσό των 900 ευρώ διαιρείται διά 12 µήνες και προκύπτει µηνιαία δόση ύψους 75 ευρώ. Το ποσό της οφειλής ύψους 4.000 ευρώ διαιρείται µε το 75. Προκύπτουν 53 δόσεις των 75 ευρώ µε µια προσαύξηση λόγω τόκου 5% ετησίως.

Αντίστοιχα μισθωτός µε ετήσιο εισόδηµα 9.000 ευρώ χρωστά στην Εφορία το ποσό των 1.200 ευρώ. Ο οφειλέτης αυτός θα µπορεί να ρυθµίσει την οφειλή του σε 120 δόσεις αλλά µε ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και µάλιστα άτοκα. Εµπίπτει στον περιορισµό της ελάχιστης δόσης και έτσι θα ρυθµίσει την οφειλή του σε 40 δόσεις των 30 ευρώ άτοκα.

Η ρύθμιση για τις επιχειρήσεις

Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα η ρύθμιση θα γίνεται  τελικά σε έως 24 µηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση σε έως 36 µηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση µε το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Η ρύθμιση θα μπορεί να χαθεί για όλους εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή δεν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις και οι δηλώσεις ΦΠΑ και μάλιστα όλα τα χρόνια που θα ισχύει η ρύθμιση. Επίσης η ρύθμιση θα χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει ή δεν ρυθμίσει τις καινούργιες υποχρεώσεις τους προς την εφορία.

Sponsored Post