ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
05/09/2019 17:30 EEST

Θα πληρώνουν αντάλλαγμα και τα ξενοδοχειακά λιμάνια

Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη θεσπίζεται ετήσιο μίσθωμα.

Γρεγολίμανο, Club Med.

Ενας περσινός νόμος (άρθρο 34α του Ν. 4582/2018), για ξενοδοχειακούς λιμένες που λειτουργούν σε τουριστικές εγκαταστάσεις, τίθεται σε εφαρμογή, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζεται ετήσιο αντάλλαγμα των ξενοδοχείων προς το ελληνικό δημόσιο, με ένα ποσό βάσει μαθηματικού τύπου που αφορά στα καταφύγια και αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών.

Με την απόφαση αυτή εξομοιώνονται όλοι οι τουριστικοί λιμένες ως προς τις υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο, αποκαθιστώντας συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού.

Ας δούμε όλη την απόφαση και ποιους αφορά.


ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ετησίου Ανταλλάγματος σύμφωνα με το αρ. 34α του Ν 4582/2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Eχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ’ του Ν. 2160/1993 (Α’ 118) περί δημιουργίας και λειτουργίας τουριστικών λιμένων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3270/2004 (Α’ 187) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».

5. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση του Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2019 (Α’ 120) «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το με αριθ. 269/11-02-2019 πρακτικό σύσκεψης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Ξενοδοχειακοί τουριστικοί λιμένες νοούνται, μόνο, όσοι διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2160/1993, όπως ίσχυαν έως το 2012 και παραχωρήθηκαν στους φορείς διαχείρισης, ως τουριστικοί λιμένες έμπροσθεν από τις κάτωθι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ήτοι: 1) «PORTO ELOUDA MARE» στη θέση Πηγαϊδάκια Ελούντας Ν. Λασιθίου Κρήτης, δυναμικότητας 28 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. Τ/626/04.02.1998 (Β’ 137) Υπουργική Απόφαση.

2) «PORTO BELLO» στην Καρδάμαινα Κω, δυναμικότητας 26 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. 2231/08.06.1999 (B’ 1265) Υπουργική Απόφαση.

3) «ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ» του CLUB MEDITERRANEE στον Άγιο Γεώργιο Λιχάδας Ν. Ευβοίας, δυναμικότητας 32 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. T/3012/24.02.2004 (B’ 407) Υπουργική Απόφαση.

4) «NANA BEACH» στην Χερσόνησο Ν. Ηρακλείου Κρήτης, δυναμικότητας 20 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. 5872/15.05.2006 (Β’ 692) Υπουργική Απόφαση.

5) «CRETA PANORAMA» στη θέση Λιανός Κάβος Πανόρμου Ν. Ρεθύμνης Κρήτης, δυναμικότητας 45 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. 6095/18.05.2006 (Β’ 763) Υπουργική Απόφαση.

6) «MIRABELLO BEACH» στον Άγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου Κρήτης, δυναμικότητας 30 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. 9950/11.08.2006 (Β’ 1322) Υπουργική Απόφαση.

7) «FODELE VIP THALASSO» στον όρμο Φόδελε Ν. Ηρακλείου Κρήτης, δυναμικότητας 50 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. 3156/2008 (ΑΑΠ 85) Υπουργική Απόφαση.

8) «BLUE PALACE» στον όρμο Πλάκας Ελούντας Ν. Λασιθίου Κρήτης, δυναμικότητας 11 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. 5212/30.04.2010 (Β’ 651) Υπουργική Απόφαση.

9) «HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε.» στον όρμο Βαθύ Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου Κρήτης, δυναμικότητας 17 θέσεων ελλιμενισμού, με την υπ’ αριθμ. 8997/12.07.2010 (Β’ 1282) Υπουργική Απόφαση.

Στους άνωθεν ξενοδοχειακούς τουριστικούς λιμένες, δύναται να παραταθεί η παραχώρηση μετά την εκπνοή των είκοσι (20) ετών, χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παράγραφο 34α του Ν. 2160/1993 υπό τον όρο που τίθεται.

Η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος, ισχύει για τις ξενοδοχειακές μονάδες που αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο τρόπο ότι δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία των είκοσι (20) ετών από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ξενοδοχειακών μονάδων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 34α του Ν. 2160/1993, όπως ισχύει, οι ξενοδοχειακές μονάδες υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος. Οι ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες έχει παραχωρηθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση των τουριστικών λιμένων και οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τα έργα των τουριστικών λιμένων, υποχρεούνται έως 31-12- 2019 να προβούν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 31 και 31α του Ν. 2160/1993 όπως ισχύει, για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας και Ειδικού κανονισμού Λειτουργίας.

Β) Ως ετήσιο αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 34β του Ν. 2160/1993 και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993 (αριθμός πρακτικού 269/2019), καθορίζεται βάσει του μαθηματικού τύπου που αφορά στα καταφύγια και αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών με διαφοροποίηση στο ποσοστό της προσόδου, ήτοι: Τεκμήριο ετήσιας απόδοσης σκάφους (3.000 ευρώ) x δυναμικότητα σκαφών x 3%.

Sponsored Post