ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: αυξημένα έσοδα, υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, η Ενέργεια πρωταγωνιστής

Σε όλους τους τομείς, κατασκευές, παραχωρήσεις και ΑΠΕ, ο όμιλος έκλεισε θετικά το 9μηνο, επενδύει στην Ενέργεια και ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία τα επόμενα χρόνια.
Κεντρικό Κτήριο Γραφείων, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Κεντρικό Κτήριο Γραφείων, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο κορυφαίος όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την πολυδιάσταση δραστηριότητά του σε καίριους τομείς την ελληνικής οικονομίας, έχοντας σε πρώτο ρόλο την Ενέργεια, εμφανίζει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο.

Μάλιστα, το 9μηνο του 2022 έκλεισε με πολύ μεγάλα έσοδα, που μεταφράστηκαν σε υψηλή κερδοφορία, διεύρυναν τα ταμειακά διαθέσιμα και δημιούργησαν προϋποθέσεις για μεγαλύτερες επενδύσεις, ειδικά στις ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ανήλθαν σε 1,126.9 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,762 δισ., σε σύγκριση με τα 700,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ειδικότερα, στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 2,076,4 δισ. ευρώ, έναντι 220,0 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022).

Επίσης, τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 649,7 εκατ., έναντι 398,8 εκατ. το 9μηνο του 2021, λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα 152,7 εκατ., έναντι 124,2 εκατ. του 9μηνου του 2021, κυρίως λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του ομίλου ανήλθε σε 404,8 εκατ., έναντι 212,7 εκατ. το 9μηνο του 2021, αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό μείγμα εσόδων. Ο τομέα της κατασκευής είχε EBITDA 45,4 εκατ. (37,1 εκατ.), οι παραχωρήσεις 82,8 εκατ. (76,0 εκατ.) και η παραγωγή και εμπορία ενέργειας 296,2 εκατ. (από 103,9 εκατ.).

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε 243,8 εκατ. ευρώ (113,3 εκατ.), τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν 133,2 εκατ. (37,2 εκατ.) και τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, 68,5 εκατ. (από 4,9 εκατ.).

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας εννεαμήνου 2022 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού ποσού (ζημιά) 24,7 εκατ. (ζημιά 9,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021).

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν 93,2 εκατ. (14,7 εκατ) και οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου κατά την περίοδο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2022 ανήλθαν σε 280 εκατ. (77 εκατ), κατευθυνόμενες κυρίως στον τομέα ΑΠΕ.

Κι ακόμα, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, έφθασαν τα 2,694.4 δισ., έναντι 2,596 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) ήταν την 30η Σεπτεμβρίου 2022, 1,567.6 δισ., έναντι 1,231.7 δισ. την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την αύξηση να αποδίδεται στην ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου στον τομέα ενέργειας.

Σημειώνεται ότι το Καθαρό Χρέος κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2022, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022, που είχε διαμορφωθεί στα 1,608.8 δισ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε 1,126.9 δισ. ευρώ.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρεος/ Προσαρμοσμένο EBITDA (LTM) στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους διαμορφώθηκε σε 3.0x έναντι 3.8x στο τέλος του 2021, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας του Ομίλου.

Το σύνολο του Ενεργητικού και τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ανήλθαν σε 5,865.0 δισ. και 1,082.6 δισ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με 4,812.4 δισ. και 871,3 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Το συνολικό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο παραμένει στο ιστορικό υψηλό των 4,8 δισ.. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων διαμορφώνεται στα 2,7 δισ., έναντι 2,5 δισ. στο τέλος του 2021. Περαιτέρω, ο όμιλος αναμένει προς υπογραφή συμβάσεις νέων έργων ύψους 2,1 δισ.. Με βάση τα έργα που σχεδιάζονται και έχει ανακοινωθεί πως προωθούνται προς δημοπράτηση, εκτιμάται πως η κατασκευαστική δραστηριότητα θα ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα Οδός και Κεντρική Οδός) κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά κατά 21,0% σε συνέχεια της άρσης των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω πανδημίας. Σημειώνεται ότι τα επίπεδα κυκλοφορίας πλέον έχουν ξεπεράσει τα αντίστοιχα του 2019 (+3,8% έναντι 9μήνου 2019).

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο τέλος του Σεπτεμβρίου ήταν 895,3 MW, ενώ περίπου 1,2 GW νέων έργων στην Ελλάδα βρίσκονται αυτή την στιγμή στο στάδιο της κατασκευής ή είναι έτοιμα προς κατασκευή.

Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά το εννεάμηνο του 2022 σημείωσε αύξηση κατά 14,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σε συνέχεια των βελτιωμένων ανεμολογικών συνθηκών, αλλά και του γεγονότος ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2021 ένας αριθμός πάρκων ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία κι άρα είχε μειωμένη παραγωγική ικανότητα.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των δύο Θερμοηλεκτρικών Μονάδων συνολικής ισχύος 588 MW, καθώς και της εμπορίας και προμήθειας, κατέχοντας στην προμήθεια ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μερίδιο 7,3%.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος ολοκλήρωσε εντός του τρέχοντος εννεαμήνου την υλοποίηση της από 12.07.2021 συμφωνίας για την απόκτηση του επιπλέον 50% και 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ αντίστοιχα, οι οποίες πλέον ενοποιούνται πλήρως ως θυγατρικές με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Ενίσχυση κερδοφορίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022

Σε επίπεδο τριμήνου, τα συνολικά έσοδα του ομίλου για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 1,300.4 δισ. έναντι 261,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη ενοποίηση των θυγατρικών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Επίσης αυξημένα παρουσιάζονται τα έσοδα του τομέα κατασκευών, αλλά και των παραχωρήσεων λόγω.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) για το τρίτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 186,6 εκατ. έναντι 76,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2021, δεδομένης της αύξησης των εσόδων σε όλους τους λειτουργικούς τομείς.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 124,5 εκατ. ευρώ έναντι 45,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων για το τρίτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 85,7 εκατ. έναντι 25,0 εκατ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Προοπτικές

Σε συνέχεια των βελτιωμένων αποτελεσμάτων του 9μήνου, αναμένεται μια αντίστοιχα βελτιωμένη εικόνα και για το σύνολο του έτους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Στον τομέα της κατασκευής η δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ενισχυμένη με βάση τα έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, αλλά και από την εκκίνηση νέων έργων τις επόμενες περιόδους. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων έργων, αλλά και η προσεκτική εκτέλεση και συνεχής παρακολούθηση αναμένεται να διατηρήσουν την κερδοφορία σε υγιή επίπεδα.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, αναμένεται σημαντική ενίσχυση τις επόμενες περιόδους, καθώς προχωράει η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου συνολικού ύψους € 4,5 δισ., αλλά και από την πιθανή εξασφάλιση νέων έργων στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρουσιάζει η αγορά.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στις ΑΠΕ συνεχίζεται με το έργο του Καφηρέα να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του και το έργο της Αμφιλοχίας να είναι πλέον υπό κατασκευή. Στο κομμάτι της θερμικής παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευμετάβλητες με τον Όμιλο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα