ΤΟ BLOG
04/07/2016 07:41 EEST | Updated 05/07/2017 08:12 EEST

Διευκόλυνση του επιχειρείν από το Κράτος

Έχει επανειλημμένα αναφερθεί ότι σε μία περίοδο που έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ τις σοβαρές ξένες επενδύσεις, η λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων που θα συντείνουν στη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού κλίματος, είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Επιχειρηματικότητας (GEI), τα ποσοστά της επιχειρηματικότητας τείνουν να είναι υψηλότερα στις πλουσιότερες χώρες ενώ διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις και έχουν άλλες προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων τους.

sooc

Έχει επανειλημμένα αναφερθεί ότι σε μία περίοδο που έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ τις σοβαρές ξένες επενδύσεις, η λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων που θα συντείνουν στη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού κλίματος, είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Επιχειρηματικότητας (GEI), τα ποσοστά της επιχειρηματικότητας τείνουν να είναι υψηλότερα στις πλουσιότερες χώρες ενώ διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις και έχουν άλλες προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων τους.

Αναφορικά με τις γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες που δημιουργούνται προτείνεται η απλοποίηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση των έργων. Συγκεκριμένα:

1) Δημιουργία Φορέα/Task Force που να λειτουργεί οριζόντια μεταξύ των διαφόρων υπουργείων και κυβερνητικών τμημάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

2) Αποφυγή διπλών διαδικασιών για την έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής. Επιβάλλεται να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Αρχών Αδειοδότησης ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των διαδικασιών .

3) Εισαγωγή του θεσμού Προκαταρκτικής Πολεοδομικής Άδειας (Outline Planning Permission) που θα καλύπτει θέματα που αφορούν τη σύνθεση των αναπτύξεων και την καταλληλότητα της χωροθέτησης. Ένας θεσμός που εφαρμόζεται με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

4) Η ριζική αναδιοργάνωση του μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, μέσω εξωτερικής ανάθεσης.

5) Η αναδιοργάνωση του συστήματος δημοσίων διαβουλεύσεων, μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας.

6) Η εγκαθίδρυση νέου συστήματος και διαδικασιών για την έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα των βασικών μέτρων, που λαμβάνονται με νομοθετήματα.

7) Η επένδυση στην ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση με ειδίκευση σε θέματα αγορών.

8) Καθολική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, μείωση της επαφής του επιχειρηματία με τις δημόσιες υπηρεσίες, αναβάθμιση των ΚΕΠ, ηλεκτρονική διεξαγωγή όλων των διαγωνισμών.

9) Κατάργηση κάθε είδους περιττών αδειών μετά από σχετική προσεκτική μελέτη.

Η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

1) εξορθολογισμό των ειδικών φόρων κατανάλωσης, των φόρων πολυτελείας και των δημοτικών τελών.

2) Ολοκλήρωση της εγκατάστασης ειδικών μηχανημάτων X-ray scanners στα μεγάλα λιμάνια και τις συνοριακές πύλες που θα πετύχουν αποτελεσματικότερο έλεγχο κατά την είσοδο των προϊόντων στην Ελλάδα.

3) Αναβάθμιση των τοπικών αγορών ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τα πολυκαταστήματα.

4) Αυστηροί έλεγχοι στις αποθήκες όπου συγκεντρώνονται τα εμπορεύματα του παρεμπορίου.

5) Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων που θα αποτελούν "one stop shop", δηλαδή σημεία μοναδικής επαφής επιχειρηματία με το Δημόσιο σχετικά με την ίδρυση, αδειοδότηση, λύση της επιχείρησης και άλλες διαδικασίες.

6) Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και στήριξη δομών καθοδήγησης νέων επιχειρηματιών κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας .

Καθοριστική είναι και η έμφαση στις επενδύσεις. Οι μεγάλες επενδύσεις είναι αναγκαίες γιατί αλλάζουν το οικονομικό κλίμα και συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των start-ups και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί τη βάση για την μελλοντική ανάπτυξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι αναγκαία:

1) Η προβολή της νέας επιχειρηματικότητας μέσω venture capital με την παράλληλη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και τις ωφέλειες από την αύξηση της χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020.

2) Μεγάλα δημόσια έργα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα με τη συνεισφορά από την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων και την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Aνάπτυξης.

3) Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ΣΔΙΤ στον τομέα της παραγωγής έργων, με έμφαση σε υποδομές και υπηρεσίες, στις μεταφορές, την ενέργεια τη διαχείριση απορριμμάτων, την κατασκευή κτιρίων κοινής ωφέλειας.

4) Ενεργειακή διασύνδεση της χώρας με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στην παραγωγή και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.