Διαχρονικά, σε όλες τις κυβερνήσεις και τα κέντρα εξουσίας και λήψης των αποφάσεων, δεν υπάρχει δυστυχώς διάχυτη η αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων που πηγάζουν από την αναπηρία, άρα και δε μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτή τη γνώση, κατάλληλος στρατηγικός σχεδιασμός υπέρ των ΑμεΑ, στην περίπτωση των φυσικών καταστροφών.