Κρύο

Αναζητώντας το καλοκαίρι στη
Το χειμερινό κολύμπι και το παγκάκι της