Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ μεταξύ ευκταίου και