ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21/05/2019 07:33 EEST | Updated 21/05/2019 12:33 EEST

Δέκα απαντήσεις για την ρύθμιση των 120 δόσεων - Άνοιξε η πλατφόρμα

Ένας οδηγός με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

yurok via Getty Images

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία με έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Η υποβολή δηλώσεων μπορεί να γίνει έως και τις 28 Ιουνίου.  

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότεροι οφειλέτες, προκειμένου με αυτό τον τρόπο και να γεμίσουν τα ταμεία του Δημοσίου, αλλά και οι οφειλέτες να μπορέσουν να «ξεπαγώσουν» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που έχουν μπλοκάρει εξαιτίας των οφειλών τους και να πάρουν φορολογική ενημερότητα.

Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή η HuffPost Greece ετοίμασε έναν οδηγό με τις 10 βασικές ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση για τις οφειλές προς την εφορία. 

1.Ποιοι φορολογούμενοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση; 

Η ρύθμιση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες που έκλεισαν τα μπλοκάκια τους, ανέργους, αγρότες ειδικού καθεστώτος και γενικώς όσοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

2. Ποια χρέη εντάσσονται στη νέα ρύθμιση; 

Στη ρύθμιση με τις έως και 120 δόσεις εντάσσονται όλες οι  βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31-12-2018.

3. Μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλες του 2019;

Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται οι οφειλές μέχρι και το 2018. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι οι νέες οφειλές είτε να έχουν τακτοποιηθεί ή είτε να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. 

4. Πώς θα γίνει ο υπολογισμός του ποσού κάθε δόσης, αλλά και του συνολικού αριθμού των δόσεων. 

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι για το 2017 δήλωσαν ατομικό εισόδημα έως και 10.000 ευρώ θα μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους με έως και 120 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Οι υπόλοιποι φορολογούμενοι οι οποίοι το 2017 δήλωσαν ατομικό εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ ο συνολικός αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017. Συγκεκριμένα, το τελικό ποσό καθορίζετια με βάση προοδευτική κλίμακα συντελεστών κλιμακούμενων από 4% έως 25% και προκύπτει η ετήσια δυνατότητα πληρωμής, με βάση την οποία καθορίζονται οι δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Συγκεκριμένα για τμήμα εισοδήματος από:

– 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ συντελεστής 4%.

– 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ συντελεστής 6%.

– 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ συντελεστής 8%.

– 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ συντελεστής 10%.

– 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ συντελεστής 12%.

– 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ συντελεστής 15%.

– 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ συντελεστής 20%.

– Πάνω από 100.000 συντελεστής 25%.

• Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών του οφειλέτη, ως εξής: α) κατά μία μονάδα για ένα τέκνο, β) κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα, γ) κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

• Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%. Διαγραφή προσαυξήσεων προβλέπεται και για τους υπόλοιπους οφειλέτες, η οποία κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

• Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίστηκε στο 5% αλλά οφειλές έως 3.000 ευρώ για φορολογουμένους με ατομικό εισόδημα το 2017 έως 10.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα. Η ρύθμιση θα χάνεται όταν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις.

• Στη ρύθμιση δεν θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες που έχουν καταδικασθεί για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.

5. Με την ένταξη στη ρύθμιση θα έχω μείωση των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί στην αρχική οφειλή;

Ο υπολογισμός της μείωσης θα γίνεται σε συνάρτηση µε το ποσοστό αποµείωσης του αριθμού των δόσεων που επιλέγεται από τον φορολογούµενο ως εξής:

-α) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-β) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-γ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό (40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-δ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό (50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-ε) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-στ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εβδοµήντα τοις εκατό (70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποτων δεκαοκτώ (18). Για το ποσοστό απαλλαγής τόκων και προσαυξήσεων λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των δόσεων.

-ζ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό (80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-η) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό (90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθµιση

-θ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

6. Υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό και τα ποσά των δόσεων;

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

-        το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.

-        ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18

-        ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 30 ευρώ έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων ορίζεται περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 540 ευρώ.

7. Οι δόσεις θα είναι έντοκες;

Οι οφειλές έως και 3.000 ευρώ για φορολογούμενους που το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ θα ρυθμίζονται άτοκα. Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους η ρύθμιση προβλέπει επιτόκιο 5%. 

8. Πότε θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση της νέας ρύθμισης;

Η πρώτη καταβολή θα πρέπει να γίνει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

9. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο δόσεις από τη ρύθμιση τότε η ρύθμιση χάνεται και η εφορία αυτόματα ξεκινά και πάλι διαδικασίες κατασχέσεων και πλειστηριασμών. 

10. Μπορώ να πληρώσω εφάπαξ την οφειλή μου;

Με την ένταξη στη δόση και στη συνέχεια τη πληρωμή εφάπαξ του ποσού της οφειλής, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται πλήρως από τις προσαυξήσεις που του έχουν επιβληθεί.