Πέντε υποψήφιοι για τα τρία έργα ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Οι ανάδοχοι των έργων θα επιλεγούν μέσω δημόσιων διεθνών διαγωνισμών, με διάρκεια σύμβασης τα 27 έτη.
Photographer, Basak Gurbuz Derman via Getty Images

Η διαχείριση των απορριμμάτων, αποτελεί πολύ μεγάλη υπόθεση, αφενός για την προστασία του περιβάλλοντος, με την καλύτερη δυνατή επεξεργασία και από την άλλη διότι κατά τη διαδικασία, πολλές φορές, παράγεται ενέργεια.

Στην Ελλάδα, αργήσαμε αλλά καταλάβαμε τι σημαίνει διαχείριση απορριμμάτων και τώρα τρέχουμε να φτιάξουμε ολοκληρωμένες μονάδες.

Για τρεις από αυτές, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, με πέντε υποψήφιους να μπαίνουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Πρόκειται για την υλοποίηση μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία:

α) «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του κεντρικού πάρκου κυκλικής οικονομίας της Αττικής»,

β) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του πάρκου κυκλικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά» με αναθέτουσα αρχή τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και

γ) «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με αναθέτουσα αρχή τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ανάδοχοι των έργων ΣΔΙΤ θα επιλεγούν μέσω δημόσιων διεθνών διαγωνισμών με ανταγωνιστικό διάλογο και θα αναλάβουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων (ανακυκλώσιμα υλικά, εναλλακτικά καύσιμα, κοµπόστ, ηλεκτρική ή/και θερμική ενέργεια, κλπ.), για διάστημα 27 ετών.

Τα εν λόγω έργα ΣΔΙΤ, βρίσκονται σε εναρμόνιση με τον αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων στις δύο Περιφέρειες με το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση περιβάλλοντος. Βασικό κριτήριο επιλογής των αναδόχων θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Δημοφιλή