ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/03/2015 07:02 EET | Updated 03/03/2015 07:02 EET

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

Sooc

Σειρά ρυθμίσεων αναφορικά με τη λειτουργία της κυβέρνησης περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να σταλεί σύντομα στη Βουλή.

Ειδικότερα:

1) ορίζεται πως ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος υπουργός Επικρατείας:

α. καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης.

β. ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού  Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

Περιλαμβάνονται επίσης οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα κατά της Διαφθοράς: «Αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων, και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις».

Στη Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς θα λειτουργούν τα εξής γραφεία: α) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), β) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, γ) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, και δ) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού  του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Τα Γραφεία Συντονισμού στελεχώνονται με μετατασσόμενους ή αποσπώμενους για 3 χρόνια μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με απόφαση των συναρμοδίων υπουργών.

Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες και δομές τους:

α. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.),

β. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).

 

2) δημιουργείται Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ύστερα από προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Στη γενική Γραμματεία θα υπηρετούν έως 30 υπάλληλοι και 15 μετακλητοί ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες.

 

3) ορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

4) σε κάθε υπουργείο συνιστάται από 1 θέση μετακλητού αναπληρωτή γενικού γραμματέα. Για την υποστήριξή τους θα υπάρχει 1 διοικητικός υπάλληλος και 1 ειδικός σύμβουλος ή ειδικός συνεργάτης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

5) στα πολιτικά γραφεία των Υπουργών συνιστώνται οι εξής θέσεις:

α) Σε κάθε γραφείο Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και 3 ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες.

β) Σε κάθε γραφείο Υφυπουργού 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και 2 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών.

Στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, η απόσπαση μέχρι 10 υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.

Επισημαίνεται ότι «στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και Υπουργών επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών».

Οι συγκεκριμένοι ειδικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης ή των αρμοδίων Υπουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι ειδικοί αυτοί σύμβουλοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους.

6) καταργούνται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και η θέση Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Προβολής. Το σύνολο των υπηρεσιών της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

Επίσης η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.