Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών
Καλωσορίσατε στην The Huffington Post Greece. Την Huffington Post Greece λειτουργεί η εταιρεία FAROSNET ΜΟΝ. Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, Κονίτσης 3, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής. Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και τη FAROSNET ΜΟΝ. Α.Ε. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν από τη χρήση ή την υποβολή περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο για δημοσίευση στη Huffington Post Greece. Συνεχίζοντας την χρήση ή υποβάλλοντας περιεχόμενο για δημοσίευση στη Huffington Post Greece, συμφωνείτε να τηρείτε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και εσείς συμφωνείτε (και δια της συνεχιζόμενης χρήσης του ιστότοπού μας) ότι δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές. Εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες ή λειτουργικότητες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βίντεο και συναφών έργων) που αυξάνουν ή βελτιώνουν τον ιστότοπό μας, θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή την πλέον πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών στον ιστότοπο: huffingtonpost.gr.

1. Μπορεί να διακόψουμε ή να αναστείλουμε τον ιστότοπό μας ή να τερματίσουμε τη χρήση σας: Διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε και κατά καιρούς να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε, προσωρινά ή μόνιμα, τον ιστότοπό μας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) με ή χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας για οποιονδήποτε λόγο και να λάβουμε κάθε άλλο μέτρο που κατά την απόλυτη κρίση μας πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρείας μας και των χρηστών μας συνολικά. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του ιστότοπου ή τερματισμό της πρόσβασής σας στον ιστότοπό μας.
2. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα στον ιστότοπό μας και το περιεχόμενό του. Υποβάλλοντας περιεχόμενο σε εμάς, μας εκχωρείτε ορισμένα δικαιώματα:
(α) Ο ιστότοπός μας (συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο και ήχου που περιέχονται σε αυτόν) προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως συλλογικό έργο ή συλλογή, σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών και (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων μας σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις και συμφωνίες) κατέχουμε όλα τα δικαιώματα επ' αυτού. Όλα τα επιμέρους άρθρα, blog, βίντεο, το περιεχόμενο και τα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνει ο ιστότοπός μας προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων μας σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις και συμφωνίες) κατέχουμε όλα τα δικαιώματα επ' αυτών και μπορούμε να τα εκχωρήσουμε στην TheHuffingtonPost Holdings LLC. Υποχρεούσθε να τηρείτε όλες τις πρόσθετες επισημάνσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή περιορισμούς που περιέχονται στον ιστότοπό μας.
(β) Με την ανάρτηση ή την υποβολή περιεχομένου στον ιστότοπό μας (ανεξάρτητα από τη μορφή του περιεχομένου ή το χρησιμοποιούμενο μέσο, είτε πρόκειται για κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες, ήχο είτε για ο,τιδήποτε άλλο), εκχωρείτε σε εμάς και τις συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις , τους αντιπροσώπους μας καθώς και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχουμε αναθέσει την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών, το δικαίωμα να προβάλλουμε ή δημοσιεύουμε το περιεχόμενο αυτό στον ιστότοπό μας και σε άλλα συνδεδεμένα μέσα δημοσίευσης(είτε με τη μορφή που υποβλήθηκε είτε με τη μορφή παράγωγου έργου, τροποποίησης ή προσαρμογής), να αποθηκεύουμε το περιεχόμενο αυτό, να το διανέμουμε καθώς και να το χρησιμοποιούμε για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, όσον αφορά οποιαδήποτε βίντεο που μας υποβάλλετε κατά καιρούς, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι (εκτός αντίθετης συμφωνίας) έχουμε το δικαίωμα να προβαίνουμε, ή δικαιούμαστε να επιτρέπουμε σε χρήστες να προβαίνουν, βάσει αποκλειστικά των παρεχόμενων και ενεργοποιούμενων από τον ιστότοπό μας λειτουργικοτήτων, στη συμπίληση , επανεπεξεργασία, προσαρμογή ή τροποποίηση του βίντεό σας ή τη δημιουργία παραγώγων έργων από αυτό, είτε σε μεμονωμένη βάση είτε σε συνδυασμό με άλλα υποβληθέντα βίντεο, και (εκτός αντίθετης συμφωνίας) δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα επ' αυτού και εμείς ή οι δικαιοδόχοι μας θα είμαστε ελεύθεροι να το προβάλλουμε και το δημοσιεύουμε (κατόπιν της τυχόν συμπίλησης, επανεπεξεργασίας, προσαρμογής, τροποποίησης ή δημιουργίας παράγωγου έργου) για οποιαδήποτε περίοδο.
(γ) Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για ό,τι μας υποβάλλετε και για τις συνέπειες της ανάρτησης ή δημοσίευσής του. Όσον αφορά σε κάθε μία από τις υποβολές σας, βεβαιώνετε, υπόσχεστεκαι εγγυάστε ότι: (Ι) είστε δικαιούχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις και άδειες χρήσης και μας παρέχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, σημάτων, εμπορικών απορρήτων, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί και σε σχέση με οποιαδήποτε και όλες τις υποβολές σας, ούτως ώστε οι υποβολές αυτές να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται από εμάς και τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και (II) έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, εξουσιοδότηση ή/και άδεια κάθε αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου που παρουσιάζεται στις εν λόγω υποβολές για τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας του, ούτως ώστε οι υποβολές αυτές να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται από εμάς και τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, συμφωνείτε ότι δεν θα: (Ι) υποβάλλετε υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά απόρρητα ή αποτελεί αντικείμενο ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του ιδιωτικού βίου και απορρήτου και των δικαιωμάτων περί δημοσιότητας, εκτός εάν είστε ο φορέας των δικαιωμάτων αυτών ή κατέχετε άδεια από το νόμιμο δικαιούχο να δημοσιεύσετε το υλικό και να μας χορηγήσετε το σύνολο των δικαιωμάτων που εκχωρούνται με την παρούσα, (II) δημοσιεύετε ψεύδη και διαστρεβλώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία σε εμάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (III) υποβάλλετε υλικό που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απειλητικό, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, εμφορούμενο από μίσος, φυλετικά ή εθνικά προσβλητικό ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο ή να είναι ακατάλληλο για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή (IV) αναρτήσετε διαφημίσεις ή μηνύματα προσέλκυσης πελατείας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να μην δημοσιεύσουμε υποβολές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υποβάλλοντας περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή στη Huffington Post Greece αποδέχεστε ότι μπορούμε να επιτρέψουμε τη διανομή ή δημοσίευση του εν λόγω περιεχομένου (μαζί με το όνομά σας και προσδιοριστικά χαρακτηριστικά) σε άλλα περιβάλλοντα με το διακριτικό τίτλοHuffington Post και ότι μπορούμε να εκχωρήσουμε στην TheHuffingtonPost Holdings LLC όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό.

3. Έχετε δικαιώματα εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται δικαιώματά σας πνευματικής ιδιοκτησίας: Εάν είστε δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εκπρόσωπος του δικαιούχου και πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από το περιεχόμενό μας παραβιάζει τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

4. Έχετε περιορισμένη δυνατότητα χρήσης του περιεχομένου μας:
(α) Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά, δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράφετε, αναπαράγετε, διανέμετε, δημοσιεύετε, καταχωρείτε σε βάση δεδομένων, προβάλλετε, εκτελείτε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, μεταδίδετε ή εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενό του, με εξαίρεση ό,τι επιτρέπεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 4(α) και με εξαίρεση τη δυνατότητα παραγωγής ενός εντύπου αντιγράφου που περιορίζεται σε περιστασιακά άρθρα, μόνο για προσωπικό ενδιαφέρον. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων (και με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου 4(α)), δεν έχετε το δικαίωμα να διανέμετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού σε οποιοδήποτε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, ενός τοπικού δικτύου, ή να το πωλείτε ή προσφέρετε προς πώληση. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα εν λόγω αρχεία για την κατασκευή οποιουδήποτε είδους βάσης δεδομένων. Ακριβώς όπως και εμείς κατά καιρούς εξάγουμε αποσπάσματα υλικού από άλλες πηγές, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα διάφορα σχόλια και κείμενα που περιέχονται στο παρόν, έτσι σεβόμαστε το δικαίωμα άλλων να κάνουν «θεμιτή χρήση» των υλικών που περιέχονται στον ιστότοπό μας∙ κατά συνέπεια, μπορείτε κατά καιρούς να εξάγετε και χρησιμοποιείτε αποσπάσματα από υλικά που εκτίθενται στον ιστότοπο, σύμφωνα με τις αρχές της «θεμιτής χρήσης».
(β) Μας απασχολεί το θέμα της ακεραιότητας του ιστότοπού μας, όταν προβάλλεται σε ένα περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από ένα τρίτο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει διαφημίσεις ή άλλα υλικά που δεν έχουμε επιτρέψει να παρουσιάζονται με το περιεχόμενο του ιστότοπού μας. Ούτε εσείς, ούτε οποιοδήποτε τρίτο μέρος επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας με οποιονδήποτε τρόπο που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων μας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή χρήση που δεν έχει εγκριθεί από εμάς.

5. Είμαστε πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών, δηλαδή δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις απόψεις που εκφράζονται από τους συντελεστές του περιεχομένου μας και δεν τις υιοθετούμε κατ' ανάγκη: Απόψεις και άλλες δηλώσεις που εκφράζονται από χρήστες και τρίτα μέρη (π.χ., bloggers) είναι αποκλειστικά δικές τους και δεν αποτελούν απόψεις της Huffington Post Greece. Την ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται από τρίτα μέρη φέρουν αποκλειστικά τα μέρη αυτά και η ακρίβεια και πληρότητά του δεν είναι ούτε εγκεκριμένη ούτε εγγυημένη. Αναγνωρίζετε ότι, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να δείτε και να διανέμετε περιεχόμενο μέσω του ιστότοπού μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο αυτό. Η FAROSNET ΜΟΝ. Α.Ε., η TheHuffingtonPost Holdings LLC και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, διάδοχοι, εκδοχείς, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, μέλη Δ.Σ, στελέχη και μέτοχοί τους δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση να παρακολουθούν τον ιστότοπό μας για τυχόν ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο. Η FAROSNET ΜΟΝ. Α.Ε., η TheHuffingtonPost Holdings LLC και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, διάδοχοι, εκδοχείς, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, μέλη Δ.Σ., στελέχη και μέτοχοί τους δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αξιώσεων για δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, παραβίαση δικαιωμάτων, παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιωτικού βίου, ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας, άσεμνα δημοσιεύματα, πορνογραφία, βλασφημία, απάτη ή παραπλάνηση. Παρά τα ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε ή αφαιρέσουμε ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις ή υλικά οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

6. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να υποστούμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των υποσχέσεων και εγγυήσεών σας: Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την FAROSNET ΜΟΝ. Α.Ε., την TheHuffingtonPost Holdings LLC και τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη, διευθυντές, στελέχη, μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους, μετόχους, αντιπροσώπους και δικαιοπαρόχους αυτών και να αποκαθιστάτε όλες τις απώλειες, ζημίες, έξοδα και δαπάνες τους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών από εσάς ή οποιαδήποτε παραβίαση των υποσχέσεων και εγγυήσεών σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε κατ' αποκλειστικότητα την υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης για την οποία έχουμε δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 6. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούσθε να μας παρέχετε κάθε συνεργασία την οποία θα σας ζητήσουμε εύλογα.

7. Η χρήση του ιστότοπου από εσάς υπόκειται σε συγκεκριμένες αποποιήσεις ευθυνών: Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΥΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΓΝΩΜΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ. ΑΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΙΩΝ, WORMS, «TROJAN HORSES» Ή ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ή ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. ΕΑΝ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.
Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟΨΕΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΑΡΘΡΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ Ή ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ.

8. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για συνδεδεμένους ιστότοπους: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο άλλων υπηρεσιών που μπορεί να συνδέονται με τον ιστότοπό μας. Επειδή δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί των εν λόγω υπηρεσιών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών και ότι δεν υιοθετούμε και δεν φέρουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, την ακρίβεια, την ποιότητα, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τέτοιες υπηρεσίες. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν είμαστε υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την παροχή πίστης σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιων υπηρεσιών.

9. Μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να γνωστοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες: Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης ή εντολής ή απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, , θανα συμμορφωθούμε προς αυτήν χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή προηγούμενη κοινοποίηση προς εσάς και μπορεί να γνωστοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σας, το όνομα χρήστη, την τοποθεσία της διεύθυνσης ΙΡ σας ή άλλες πληροφορίες ως απάντηση στην εν λόγω απόφαση ή εντολή.

10. Η ευθύνη μας προς εσάς είναι περιορισμένη: Η FAROSNET ΜΟΝ. Α.Ε., η TheHuffingtonPost Holdings LLC και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρείεςκαι τα αντίστοιχα μέλη, διευθυντές, στελέχη, μέλη του Δ.Σ., υπάλληλοι, μέτοχοι, αντιπρόσωποι και δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, ή χρηματική ικανοποίηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αποζημίωσης για απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων, , που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον παρόντα ιστότοπο ή για οποιαδήποτε αξίωση, απώλεια ή ζημία που βασίζεται σε σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές ή άλλες ανακρίβειες στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αξιώσεων που απορρέουν από την παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης ή άλλου όρου των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών). Οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας θα περιορίζεται στο ποσό που τυχόν καταβάλατε για τη χρήση του ιστότοπού μας.

11. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ μας θα διέπεται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης: Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπως αυτοί ισχύουν για τις συμφωνίες που καταρτίσθηκαν και εκτελούνται εκεί, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο τίτλος κάθε παραγράφου των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών τίθεται μόνο προς διευκόλυνση αναφοράς και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν κατά την ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

12. Στοιχεία Farosnet A.E.
Διεύθυνση: Κονίτσης 3, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: +30 216 8097177
Email: info@huffpost.gr
ΑΦΜ: 800596954
ΑΡΜΑΕ: 131387301000

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Αυγούστου 2014