ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12/03/2015 09:07 EET | Updated 12/03/2015 09:08 EET

Στο 26,1% η ανεργία στο Δ' Τρίμηνο του 2014- Το 24,3% των ανέργων δεν έχει εργαστεί ποτέ

sooc

Κατά το ∆΄ Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.535.274 άτοµα και των ανέργων σε 1.245.854. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,1%, έναντι 25,5% του προηγούµενου τριµήνου και 27,8% του αντίστοιχου τριµήνου 2013, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η απασχόληση µειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο ενώ αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση µε το ∆΄ Τρίµηνο του 2013. Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε κατά 6,8% σε σχέση µε το ∆΄ Τρίµηνο του 2013.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,6%) είναι σηµαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,3%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (51,5%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 56,9%

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 16,0% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 78,1% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Τέλος, το 5,9% είτε αναζητά µερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6,1%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του ∆’ τριµήνου του 2014, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (25,3%),

β) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (20,2%),

γ) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (19,7%).

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 24,3% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 73,0%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα, είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (31,7% έναντι 25,6%). Επίσης, το 71,4% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 50,4%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Κεντρική Μακεδονία και τη ∆υτική Μακεδονία µε 27,9%. Στον αντίποδα, το µικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο µε 16,9% και στο Βόρειο Αιγαίο µε 20,5%.

Κατά το ∆΄ Τρίµηνο του 2014, βρήκαν απασχόληση 153.592 άτοµα, τα οποία δήλωσαν ότι ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, 46.464 άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 122.750 άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούµενα, σήµερα είναι άνεργα και άλλα 72.102 άτοµα που ήταν απασχολούµενα, είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Επιπλέον, 117.787 άτοµα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθµού των απασχολουµένων, ανά τοµέα της οικονοµίας, παρατηρούµε ότι στον πρωτογενή τοµέα παρατηρείται αύξηση 0,3% στον αριθµό των απασχολούµενων σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο. Στον δευτερογενή παρατηρείται µείωση 1,3% στον αριθµό των απασχολούµενων και στον τριτογενή αύξηση 2,5%. Στο ∆ιάγραµµα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των απασχολούµενων κατά τοµέα της οικονοµίας για το ∆΄ Τρίµηνο του 2014.

Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,9% του συνόλου των απασχολουµένων.

Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων το 69,1% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 6,4% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 3,9% γιατί εκπαιδεύεται, το 2,3% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες και το 18,3% για διάφορους άλλους λόγους.

Το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 63,8%, (∆ιάγραµµα 3) εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 83,5 του συνόλου των απασχολουµένων.