Αλλαγές με ΠΝΠ στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις

Αλλαγές με ΠΝΠ στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις
Sooc

Τροποποιήσεις σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις περιλαμβάνει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία υπεγράφη από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Επίσης με την ίδια πράξη, η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, καλείται να καταβάλλει το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη διάσωση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο κείμενο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου – σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- στη ρύθμιση των 100 δόσεων, πέρα από προσαυξήσεις, στη διαδικασία θα μπορούν να υπαχθούν και άλλες οφειλές, όπως οι πρόσθετοι φόροι ή τέλη του Ν. 2523/1997, τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή.

Ειδικότερα, το κείμενο έχει ως εξής:

«Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: “1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκη− ση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασί− ας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθ− μίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσό− δων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά πο− σοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλω− σης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:»

Επίσης, υπάρχουν και προβλέψεις όσον αφορά στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, με την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα να καλείται να καταβάλει το ποσό των 30 εκατ. ευρώ για τη διάσωση της ΕΒΖ.

Αναλυτικότερα: «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Κανονισμού ειδικής εκκα− θάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται συμπληρωματικά επί ειδικής εκκα− θάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων εισέτι διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καταβάλλεται άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα επιχείρηση με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συμμετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος στην παραπάνω βιομηχανική επιχείρηση».

Δημοφιλή