ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
03/06/2015 08:53 EEST | Updated 03/06/2015 08:54 EEST

Πώς θα γίνεται η εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο

eurokinissi

Η διαδικασία εκχώρησης στο δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα μη εισπραχθέντων ενοικίων καθορίζεται με απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου. Σε αυτήν προβλέπεται ότι για να γίνει δεκτή η εκχώρηση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες πριν την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους που αφορούν τα ανείσπρακτα ενοίκια

Σύμφωνα με την απόφαση η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενο υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο εκχωρητής βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό τους, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων. Με τη δήλωση εκχώρησης πρέπει επίσης να συνυποβάλλονται και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων.

Η υποβολή των στοιχείων αυτών γίνεται υποχρεωτικά μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορά και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αυτών, η δήλωση εκχώρησης δεν γίνεται δεκτή.

Η εκχώρηση ολοκληρώνεται με μόνη τη μονομερή δήλωση του εκχωρητή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο και αναγγελία της εκχώρησης των μισθωμάτων στον οφειλέτη.