ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13/07/2015 10:42 EEST | Updated 13/07/2015 11:06 EEST

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προαναγγέλλει πρόταση μομφής κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τι προβλέπει ο κανονισμός

ARIS MESSINIS via Getty Images
The president of the Greek Parliament, Zoi Konstantopoulou, attends on March 18, 2015 a parliament session in Athens. Greece was responding sharply to apparent pressure from the EU not to pass a so-called 'humanitarian crisis' law that would provide free electricity and food stamps for the poorest households. AFP PHOTO / ARIS MESSINIS (Photo credit should read ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)

Ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, ζητά τις παραιτήσεις των υπουργών Παναγιώτη Λαφαζάνη και Δημήτρη Στρατούλη, ενώ προαναγγέλλει πρόταση μομφής για την Πρόεδρο της Βούλής Ζωής Κωνσταντοπούλος

Ο Σάκης Παπαδόπουλος μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Λέσχη 97,6», είπε χαρακτηριστικά ότι βεβαίως και πρέπει να παραιτηθούν οι Π. Λαφαζάνης και Δ. Στρατούλης εφόσον δεν μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα, ενώ για την Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε: «... Θα της κάνουμε μομφή αν δεν φεύγει. Είναι δυνατόν να μας προκαλεί μέσα στη Βουλή με την συμπεριφορά της, με όλο αυτό το υπεροπτικό και αλαζονικό ύφος και με ένα «παρών» στο οποίο μας παριστάνει ότι είναι πιο αριστερή από εμάς και εμείς να την αφήνουμε να προεδρεύει;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναλογές προθέσεις για καταθεση πρότασης μομφής κατα της κ./α Κωνσταντοπούλου, έχει εκφράσει και η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού, όμως θα πρέπει να συνεργαστεί με βουλευτές άλλων κομμάτων για να συγκεντρωθούν 50 υπογραφές όπως όριζει ο κανονισμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σε κοινοβουλευτικές συντάκτες, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής.

Πρόταση μoμφής κατά τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής ή μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του κανονισμού της Βουλή, η διδικασία για να κατατεθεί πρόταση μομφής κατα της προέδρου της Βουλής ή μέλους του προεδρείου έχει ως εξής:

1. H Boυλή μπoρεί, ύστερα από γραπτή πρόταση πενήντα τoυλάχιστo Boυλευτών, να εκφράσει μoμφή κατά τoυ Πρoέδρoυ της ή άλλoυ μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ. H απoδoχή συνεπάγεται τη λήξη της θητείας τoυ καθ’ oυ η πρόταση.

2. H πρόταση υπoβάλλεται στη διάρκεια συνεδρίασης της Oλoμέλειας της Boυλής και πρέπει να καθoρίζει με σαφήνεια τoυς λόγoυς της μoμφής. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, oρίζεται, ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, ημέρα συζήτησης της πρότασης μoμφής σε μία από τις δύo επόμενες συνεδριάσεις κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ.

3. H συζήτηση της πρότασης μoμφής oλoκληρώνεται σε μία συνεδρίαση. Σ’ αυτήν μετέχoυν έως πέντε από τoυς Boυλευτές πoυ υπoγράφoυν την πρόταση, έως πέντε άλλoι Boυλευτές πoυ δεν είναι μέλη της Koινoβoυλευτικής Oμάδας εκείνων πoυ την υπέβαλαν, τo μέλoς τoυ Πρoεδρείoυ κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται, oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και η Kυβέρνηση. Για τη διάρκεια των αγoρεύσεων εφαρμόζεται τo άρθρo 97. To μέλoς τoυ Πρoεδρείoυ κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται η πρόταση ομιλεί έως εξήντα (60) λεπτά της ώρας.

4. H πρόταση μoμφής γίνεται δεκτή κατά τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ 142 παρ. 7.

5. Πρόταση μoμφής κατά τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσoυν έξι μήνες από την απόρριψη όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των Boυλευτών. Aν η πρόταση μoμφής στρέφεται εναντίoν άλλoυ μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ, δεν μπoρεί να υπoβληθεί νέα πρόταση μoμφής κατά τoυ μέλoυς αυτoύ πριν περάσoυν τρεις μήνες.