ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
22/09/2015 17:40 EEST | Updated 22/09/2015 17:40 EEST

Πρόστιμα ύψους 117.500 ευρώ επέβαλε σε 11 εταιρείες και μια τράπεζα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

public-photo.net/business-finance/money-200-euro/Information Regarding Copyright: public-photo.net/copyright/" data-caption="Free Photos – Money, 200 EUROMore Photos and Full Size Up to 3072 x 2304 pixelspublic-photo.net/business-finance/money-200-euro/Information Regarding Copyright: public-photo.net/copyright/" data-credit="Public Domain Photos/Flickr">

Πρόστιμα ύψους 117.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στην «Alpha Bank», ως καθολικής διαδόχου της «Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε.», για παραβάσεις κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

- Την επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ» για μη σύμμορφη με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-30.6.2012.

- Την επιβολή προστίμου 12.000 ευρώ στην εταιρεία «EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ», για παράβαση διατάξεων αναφορικά με την μη αναθεώρηση των προβλέψεων της για το έτος 2012.

-Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρεία «F.G. EUROPE A.E.» για μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων χρήσης 2012.

- Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε. για μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01. - 30.09.2012.

-Την επιβολή προστίμου 9.000 ευρώ στην εταιρεία «BOLELLI CO. LIMITED», για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης κρίσιμης μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ». Για την ίδια περίπτωση επέβαλε πρόστιμο 4.500 ευρώ την εταιρεία «RAGUSO LIMITED».

- Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1- 30.9.2014.

- Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014.

- Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

- Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «SPACE HELLAS Α.Ε.» λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑκατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01. - 30.06.2012

- Την επιβολή προστίμου 4.000 ευρώ στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» για παράβαση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων δημοσιοποίησης των πληροφοριών ενημέρωσης που έλαβε σχετικά με κρίσιμη μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

- Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», για παράβαση διατάξεων αναφορικά με τη μη αναθεώρηση των προβλέψεων της για το έτος 2012.