ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/09/2015 09:48 EEST | Updated 30/09/2015 09:48 EEST

Απορρίφθηκε προσφυγή πολίτη σε ευρωπαϊκό δικαστήριο με αίτημα τη διαγραφή του «επαχθούς δημοσίου χρέους»

www.glynlowe.com/bruxelles-brussels" data-caption="The European Commission (EC) is the executive body of the European Union responsible for proposing legislation, implementing decisions, upholding the Union's treaties and day-to-day running of the EU. Commissioners swear an oath at the European Court of Justice in Luxembourg, pledging to respect the EU Treaties and to be completely independent in carrying out their duties during their mandate.The Commission operates as a cabinet government, with 28 members of the Commission (informally known as "commissioners"). There is one member per member state, though members are bound to represent the interests of the EU as a whole rather than their home state. One of the 28 is the Commission President (currently José Manuel Durão Barroso) proposed by the European Council and elected by the European Parliament. The Council then appoints the other 27 members of the Commission in agreement with the nominated President, and then the 28 members as a single body are subject to a vote of approval by the European Parliament. The first Barroso Commission took office in late 2004 and its successor, under the same President, took office in 2010.The term "Commission" is used either in the narrow sense of the 28-member College of Commissioners (or College) or to also include the administrative body of about 23,000 European civil servants who are split into departments called Directorates-General and Services. The usual procedural languages of the Commission are English, French and German. The Members of the Commission and their "cabinets" (immediate teams) are based in the Berlaymont building of Brussels.More Photos At:www.glynlowe.com/bruxelles-brussels" data-credit="Glyn Lowe Photoworks./Flickr">

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε προσφυγή Έλληνα πολίτη, η οποία αποσκοπούσε στο να καταστεί δυνατή η διαγραφή του ελληνικού "επαχθούς δημοσίου χρέους" επειδή η χώρα βρίσκεται "σε κατάσταση ανάγκης". Το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εν λόγω προσφυγή δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα με βάση τις Συνθήκες της ΕΕ.

Συγκεκριμένα στις 13 Ιουλίου 2012, ο Αλέξιος Αναγνωστάκης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης». Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση επαχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη». Στην πρόταση της ΕΠΠ μνημονεύεται ως νομική βάση για την έκδοσή της η οικονομική και νομισματική πολιτική. Ωστόσο, με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως της προτάσεως του Αλ. Αναγνωστάκη για τον λόγο ότι η πρόταση αυτή προδήλως δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Κατόπιν τούτου, ο Αλ. Αναγνωστάκης προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή του Αλ. Αναγνωστάκη και επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον νομοθέτη της ΕΕ την καθιέρωση της αρχής κατά την οποία το επαχθές δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί.