Διευκρινίσεις της ΓΓΔΕ για τις 100 δόσεις: Επιβάρυνση για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ

Διευκρινίσεις της ΓΓΔΕ για τις 100 δόσεις: Επιβαρύνονται όσοι έχουν οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ
Arenamontanus/Flickr

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις πρώτες αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, έδωσε με εγκύκλιό της η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο όσες οφειλές είναι μέχρι 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης οφειλής.

Σε περίπτωση βέβαια που συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν ρυθμιστεί και είναι πάνω από 5.000 ευρώ, επιβαρύνονται με τόκο του οποίου το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο (ΕΚΤ + 5%).

Ποιοι χάνουν την ρύθμιση

Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης σε ποιες περιπτώσεις κάποιος μπορεί να χάσει το δικαίωμα της ρυθμίσεις αν και έχει ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτό μπορεί να συμβεί, εάν δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του, δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα.

Μάλιστα στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών ή από την έναρξη ισχύος του νόμου λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκότερης για τον φορολογούμενο εκ των ανωτέρω προθεσμιών.

Μείωση των δόσεων

Επίσης, το Δημόσιο πλέον μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.

Δημοφιλή