ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14/10/2015 16:45 EEST | Updated 14/10/2015 16:45 EEST

Επανέλεγχος των φορολογικών δηλώσεων όσων έκαναν αυτοπεραίωση

Getty Images

Σε επανέλεγχο των φορολογικών δηλώσεων 2013-2104 για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έκαναν αυτοπεραίωση προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι θα ελεγχθεί δειγματοληπτικά το 0,5% των επιτηδευματιών με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στην υψηλή ζώνη κινδύνου για φοροδιαφυγή (γιατροί, δικηγόροι κ.α.) όσοι έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν και όσοι έχουν δηλώσει μεγάλες δαπάνες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2013 και 2014, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13−17 του Ν. 3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 0,5% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, όπως αυτά καθορίσθηκαν στο παράρτημα που υπέβαλε η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με το με αρ. πρωτ. ΔΕΣ16/31−5−2013 διαβιβαστικό έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και εγκρίθηκαν. Στις 15−7−2015 επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το από 2−7−2015 υποβληθέν διαβιβαστικό του παραρτήματος αυτών.

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν. 3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.),του Ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και του Ν. 1809/1988.

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις.

4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς.