ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/07/2016 06:49 EEST | Updated 19/07/2016 06:49 EEST

Μέχρι τις 21 Ιουλίου οι αιτήσεις για 3.737 θέσεις εργασίας. Όλες οι προϋποθέσεις

Eurokinissi

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι λήγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία σε πρώτη φάση αφορά 3.737 ανέργους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιηµένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό). Οι ενδιαφερόµενοι θα επιλέξουν µία (1) µόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόµενες στη σχετική λίστα του Παραρτήµατος Ι και έναν (1) Επιβλέποντα Φορέα.

Για πρώτη φορά, εισάγεται το κριτήριο της εντοπιότητας, προκειµένου να πριµοδοτούνται οι δηµότες των περιοχών µε υψηλή ανεργία και η δράση στοχεύει διττά, αφενός στην άµεση αντιµετώπιση της ανεργίας πληθυσµιακών οµάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθµιση των προσόντων των συµµετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας µε παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

Αναφορικά µε τη συµβουλευτική, στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. (ΚΠΑ2) θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συµβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούµενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη. Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί µε το σύστηµα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουµένων. Οι ωφελούµενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεχθεί και µία ηµέρα της εβδοµάδας θα συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης.

Η κατάρτιση θα ξεκινήσει µετά τον 2ο µήνα του προγράµµατος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούµενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραµµα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ηµέρες της εβδοµάδας. ∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆

2. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆

4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους

5. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών 6. εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆. Υποχρέωση προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (21-07-2016), έχουν µόνο οι δυνητικά ωφελούµενοι α) άνεργοι µονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό µητρώο του Οργανισµού και επιθυµούν να µεταφερθούν στο ειδικό µητρώο ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ και γ) οι εγγεγραµµένοι άνεργοι γονείς εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ.

Οι ωφελούµενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε βάση τα εξής οκτώ (8) αντικειµενικά κριτήρια µοριοδότησης:

1) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες.

2) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες.

3) Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούµενου) σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Το ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό.

5) Την ηλικία.

6) Τον αριθµό των ανήλικων τέκνων.

7) Τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8) Την εντοπιότητα. Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των συγκεκριµένων κριτηρίων µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕ∆.

Διαβάστε περισσότερα εδώ