ΤΟ BLOG
21/02/2015 08:28 EET | Updated 22/04/2015 08:12 EEST

Το στοίχημα του Τουρισμού θα το κερδίσουμε όλοι μαζί

Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής αυτής συνοψίζονται στη στήριξη της Μικρομεσαίας Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση των τοπικών συμφώνων και αναπτυξιακών συνεργειών σε περιφερειακό επίπεδο. Για να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν και να υπάρξει προστιθέμενη αξία, θα αναπτύξουμε τον πολυθεματικό τουρισμό, που στο επίκεντρο του έχει την ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

Jord via Getty Images

Ο τουρισμός είναι πηγή οικονομικής ανάπτυξης, με σημαντική συνεισφορά στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις.

Η πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον, είναι μερικά από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την Ελλάδα στους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Δίνουμε έμφαση στην Ποιότητα και στο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Ο εμπλουτισμός του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελούν τις άμεσες προτεραιότητες στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης νέας τουριστικής πολιτικής.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, διαμορφώνουμε μια νέα τουριστική στρατηγική που θα υπηρετεί την εθνική προσπάθεια.

Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής αυτής συνοψίζονται στη στήριξη της Μικρομεσαίας Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση των τοπικών συμφώνων και αναπτυξιακών συνεργειών σε περιφερειακό επίπεδο.

Για να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν και να υπάρξει προστιθέμενη αξία, θα αναπτύξουμε τον πολυθεματικό τουρισμό, που στο επίκεντρο του έχει την ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

Για να διευκολύνουμε και να δώσουμε ώθηση σε ενέργειες που αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη, συζητούμε και θα λάβουμε αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

Σε ότι αφορά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα από Κοινοτικούς Πόρους και το νέο ΕΣΠΑ, το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας της περιόδου 2015 - 2020.

Προτεραιότητα δίνουμε στην ενίσχυση της απασχόλησης και την επίλυση σειράς εργασιακών προβλημάτων στον Τουρισμό. Έμφαση θα δοθεί και στη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση και ολοκληρωμένη Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του δυναμικού του Τουρισμού, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα θα ξαναδούμε την οργανωτική συγκρότηση του Τομέα Τουρισμού, με τον επιτελικό ρόλο του υπουργείου Τουρισμού και με κατεύθυνση την ενδυνάμωση του ΕΟΤ και την καλύτερη στελέχωσή του.

Στόχος μας είναι το άνοιγμα νέων αγορών με ταυτόχρονη ίδρυση γραφείων του ΕΟΤ, καθώς επίσης και η επίτευξη συμφωνιών για απευθείας πτήσεις σε αυτούς τους νέους προορισμούς .

Στο πλαίσιο της νέας τουριστικής πολιτικής θα προωθήσουμε το μοντέλο της υποστήριξης και προβολής μεγάλων ελληνικών πόλεων όπως η Αθήνα , η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και άλλες πόλεις, ως City Break τουριστικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση εξάλλου θα δώσουμε στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εσωτερικού Τουρισμού.

Μέσα από μια νέα συγκροτημένη στρατηγική, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στοχεύουμε στην ανάδειξη και προβολή και νέων τουριστικών προορισμών καθώς επίσης και στην ενίσχυση και διεύρυνση των Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, Τουρισμού για Άτομα με Αναπηρίες και Τρίτης Ηλικίας .

Να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και ευκαιρία που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο, για να προβάλουμε τη χώρα μας και το τουριστικό μας προϊόν, με ισχυρή επίσης παρουσία και προβολή σε διεθνείς εκθέσεις και διοργανώσεις.

Να εργασθούμε σκληρά μαζί με τον Τουριστικό κόσμο και τους εργαζομένους στον Τουρισμό, με όλους όσους θέλουν να συνεισφέρουν εποικοδομητικά σε αυτή την προσπάθεια για το καλό της πατρίδας μας.

Το στοίχημα του Τουρισμού θα το κερδίσουμε όλοι μαζί, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία του ελληνικού λαού.