Αυτά είναι τα μέλη της Επιτροπής που θα αξιολογήσουν τον νέο διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου

Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου
Εθνικό θέατρο
Εθνικό θέατρο
Eurokinissi

Πέντε πρόσωπα θα αξιολογήσουν τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει τη διαδικασία επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου μέσα από μία ανοιχτή διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης από Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτιζόμενης από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους ή συμβολής στο χώρο του θεάτρου.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση που έστειλε το υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρ. 3 του Ν. 2273/1994 (Α′ 233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ. 76 του Ν. 4795/2021 (Α′ 62), την επιτροπή απαρτίζουν οι:

1. Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόεδρος της Επιτροπής)

2. Μαριάννα Κάλμπαρη, σκηνοθέτης, ηθοποιός, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

3. Ξένια Καλογεροπούλου, ηθοποιός, συγγραφέας παιδικών θεατρικών έργων

4. Εύα Μανιδάκη, αρχιτέκτων-μηχανικός, σκηνογράφος

5. Ρένη Πιττακή, ηθοποιός

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τη διαδικασία, το Εθνικό Θέατρο, µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021), καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων («Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων). Ο Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων καθώς και οι φάκελοι συμμετοχής διαβιβάζονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής εντός τριών εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Η Επιτροπή, εντός δεκαπέντε ηµερών συνεδριάζει προκειµένου να εξετάσει το παραδεκτό όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Αιτήσεις εκπρόθεσµες ή χωρίς τα απαιτούµενα στοιχεία αποκλείονται από το επόµενο στάδιο της διαδικασίας.

Για τη συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνονται: [α] Κατάλογος Απαραδέκτων Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιµήθηκαν ως απαράδεκτες, µε αιτιολογηµένη και εξατοµικευµένη εισήγηση της Επιτροπής σχετικά µε το λόγο του απαραδέκτου και [β] Κατάλογος Παραδεκτών Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιµήθηκαν ως παραδεκτές, µε αιτιολογηµένη και εξατοµικευµένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά µε την κρίση της επί του παραδεκτού. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Παραδεκτών Αιτήσεων καλούνται από την Επιτροπή σε συνέντευξη.
Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να αξιολογήσει και να κατατάξει τις υποψηφιότητες µε βάση τη συνολική εικόνα τους, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποψηφιότητάς τους και τη δοθείσα συνέντευξη. Για την συνεδρίαση αυτή συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνεται κατάλογος των υποψηφίων, κατά σειρά κατάταξης αυτών µε βάση τη συνολική τους εικόνα µε αιτιολογηµένη και εξατοµικευµένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά µε την κρίση της επί της σειράς κατάταξης («Τελικός Κατάλογος Υποψηφίων»). Το Πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία, µε απόφαση της, δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγει και διορίζει τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή/Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια του Θεάτρου κατ’ αποδοχή της κατάταξης της Επιτροπής και µε ειδική αιτιολογία σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τη γνώµη αυτής.

Δημοφιλή