ΤΟ BLOG
16/01/2018 12:38 EET | Updated 16/01/2018 12:38 EET

Αυξημένη η ενεργοποίηση των επιχειρήσεων στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια

Τα τελευταία χρόνια και παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, είναι εμφανής η αύξηση ενεργοποίησης των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν την κοινωνία και οικονομία. Η βελτιωμένη εικόνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας εκφράζεται από συγκεκριμένα στοιχεία. Ο αριθμός των εταιρειών που εξέδωσαν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας αυξήθηκαν κατά 36%κατά την περίοδο 2012 -2016 βάσει της ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE), ενώ δαπανούν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους >70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

Η τάση για μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή των επιχειρήσεων στην εταιρική υπευθυνότητα αποδίδεται αφενός στο ότι μπορεί αποδεδειγμένα και μετρήσιμα να ωφελήσει στρατηγικά μια επιχείρηση σε θέματα αξιοπιστίας, περηφάνιας εργαζομένων, αλλά και εκπλήρωση σημαντικών αναγκών της κοινωνίας όπως και διευκόλυνση των εξαγωγών.

Για τον λόγο αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις πείθονται να την υιοθετήσουν και να την καταστήσουν μέρος του τρόπου διοίκησης με μια σημαντική χρονική υστέρηση δυστυχώς για τις οικογενειακές εταιρείες .

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή αλλά και Ελληνική νομοθεσία θέτει συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν και να δημοσιοποιούν τα μη οικονομικά τους στοιχεία. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SustainableDevelopmentGoals) των Ηνωμένων Εθνών θέτουν, επίσης, συγκεκριμένο πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο για την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – και η ενεργός εμπλοκή των επιχειρήσεων θεωρείται επιτακτική.

Οι τομείς οι οποίοι κυρίως προσελκύουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι τομείς της ΕΚΕ που έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά τοπικά και παγκόσμια θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των αποβλήτων, η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας και ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων της κοινωνίας. Κυρίως όμως, στην Ελλάδα με έντονες τις κοινωνικές ανισότητες και ανάγκες, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν δραστηριοποιηθεί με άξονα την πραγματική συμμετοχή στα κοινωνικά προβλήματα, για την ανακούφιση και υποστήριξη οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, συλλόγων και ιδρυμάτων.

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω είναι ευχάριστα νέα για την Ελληνική Κοινωνία και οικονομία που σε καιρούς κρίσης παίρνει εθελοντική υποστήριξη από 75 εταιρείες που δίνουν το καλό παράδειγμα σε όλες τις υπόλοιπες. Φυσικά 75 επιχειρήσεις δεν φτάνουν να κάνουν την μεγάλη διαφορά και για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν περισσότερες επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον.