Αλλαγή σελίδας στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Όπως συνέβη πριν από περίπου δυόμιση χρόνια, με την ανατροπή της τότε διοίκησης, έτσι και τώρα έχουμε νέα ανατροπή.
ellaktor
ellaktor
ellaktor

Κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, έχουμε αλλαγή σελίδας στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πλέον, ανέλαβε τα ηνία η ολλανδική εταιρεία Reggeborgh, ως μεγαλομέτοχος, καθώς το σώμα των μετόχων απόρριψε της προτάσεις της απελθούσας διοίκησης Καλλιτσάντση.

Στις 27 Ιανουαρίου 2021, συμμετείχαν 158 μέτοχοι που εκπροσωπούν 163.949.448 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 163.949.448 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 214.272.003 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 76,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, απέρριψε την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

ELLAKTOR
ELLAKTOR
ELLAKTOR

Θέμα 2 : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, απέρριψε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

ELLAKTOR
ELLAKTOR
ELLAKTOR

Τα υπ. αριθ. 3 έως και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώθηκαν σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου X. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τους ως άνω μετόχους.

Θέμα 3ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

ELLAKTOR
ELLAKTOR
ELLAKTOR

Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εξέλεξε πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα, πέντε (5) πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., για πλήρη (πενταετή) θητεία, σύμφωνα με το ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, ήτοι: 1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, 2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, 3. Δημήτριος Κονδύλης του Ναπολέοντος, 4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και 5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου. Εκ των ανωτέρω, ορίζονται ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη οι εξής: 1. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και 2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, οι οποίοι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ELLAKTOR
ELLAKTOR
ELLAKTOR

Θέμα 5ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

ELLAKTOR
ELLAKTOR
ELLAKTOR

Θέμα 6ο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για πλήρη (πενταετή) θητεία, ήτοι: 1. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, 2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και 3. Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

ELLAKTOR
ELLAKTOR
ELLAKTOR

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε Σώμα

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 27.01.2021, εξέλεξε:

Α) Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για πλήρη (πενταετή) θητεία, και όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει. Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 27.01.2021 ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

3. Δημήτριος Κονδύλης του Ναπολέοντος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος και

5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Β) Ενέκρινε την εκλογή, κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ακόλουθων προσώπων, για πλήρη (πενταετή) θητεία:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και

3. Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Παναγιώτης Αλαμάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Δημοφιλή