ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Alumil: Αλματώδης αύξηση στην κερδοφορία το 2021

Η εταιρεία συνεχίζει να βαδίζει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.
alumil

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών αποτελεσμάτων της χρήσης 2021, η ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε, συνεχίζει να βαδίζει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, προσαρμοζόμενη με απόλυτη επιτυχία στις πληθωριστικές πιέσεις, την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα μη ελεγμένα, βασικά οικονομικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου 2022 του Ομίλου, έχουν ως εξής:

 • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 51,2%, ανερχόμενος στα €97,5 εκατ. έναντι
  €64,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021.
 • Αύξηση λειτουργικών κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
  κατά 96,5%, ανερχόμενα στα €19,9 εκατ. έναντι €10,1 εκατ. συγκριτικά με την
  αντίστοιχη περίοδο του 2021.
 • Αύξηση προ φόρων κερδών κατά 179,4%, ανερχόμενα στα €15,6 εκατ. έναντι
  €5,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021.
Προτείνετε μια διόρθωση