Από τη Χιμάρα (και) του Παρελθόντος

Η Χιμάρα αείποτε διεκρίνετο για την έντονη αγωνιστική της διάθεση και τη σθεναρή υπεράσπιση των δικαιωμάτων της.
.
.
https://www.facebook.com/belerisfr

Η εμφανής σχεδόν πρόθεση της αλβανικής κυβέρνησης να νοσφισθή τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων της Χιμάρας, ασφαλώς δεν εξέπληξε την ελληνική μειονότητα. Είναι μία μάλλον συνήθης τακτική της εκάστοτε αλβανικής εξουσίας. Αλλά και η Χιμάρα αείποτε διεκρίνετο για την έντονη αγωνιστική της διάθεση και τη σθεναρή υπεράσπιση των δικαιωμάτων της.

Ένα σχεδόν παρόμοιο περιστατικό περιγράφεται σε αθηναϊκή εφημερίδα του 19ου αιώνα. Τότε, οι επικυρίαρχοι της Αλβανίας, οι Τούρκοι, προσεπάθησαν, με διώξεις και προφυλακίσεις των Ελλήνων προκρίτων της Χιμάρας, να καταργήσουν δικαιώματα των Χιμαριωτών από αιώνων ασκούμενα.

Ακριβώς όπως το τρέχον έτος ο πρωθυπουργός της Αλβανίας προσπαθεί παντοιοτρόπως να εμποδίσει τον νομίμως εκλεγέντα δήμαρχο της Χιμάρας,να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο Φρέντι Μπελέρης όμως αποδεικνύεται άξιος απόγονος των θρυλικών πολέμαρχων του 1821, των Χιμαριωτών αδελφών Σπύρου και Ζάχου Μίλιου και ανθίσταται γενναίως και υπερηφάνως.

Παραθέτω τη σχετική είδηση της εφημερίδας ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, της 4.11.1884, κατά την οποίαν:

«Αι εν Ηπείρω τουρκικαί αρχαί συνέλαβον προ μηνών ήδη και εφυλάκισαν εν Ιωαννίνοις επτά προύχοντας Χειμαριώτας όπως ούτως καταβάλωσι την ερρωμένην αντίστασιν, ήν ολόκληρος η Χειμάρα αντιτάσσει κατά της Πύλης θελούσης να καταργήση διοικητικά και φορολογικά προνόμια, άτινα από αιώνων απολαύει η χριστιανική αυτή επαρχία. Οι φυλακισμένοι απελύθησαν ευτυχώς εσχάτως, διά προσπαθειών γενομένων παρά τω Σουλτάνω και τη Πύλη υπό ξένων και ομογενών, αλλ’ όμως κρατούνται έτι εν Ιωαννίνοις και εκβιάζονται ίνα συναινέσωσι εις την κατάργησιν των προνομίων, ως εκ τούτου η εν Χειμάρα κατάστασις περιέστη εις θέσιν λίαν κρίσιμον».

***

Αντώνης Ν. Βενέτης

Μοναστηράκι Δωρίδος

Δημοφιλή