Χαμηλό βιοτικό επίπεδο και χαμηλοί μισθοί η αγωνία των Ευρωπαίων

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.
Kinga Krzeminska via Getty Images

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών επιθυμεί από τις εθνικές κυβερνήσεις τους να θέσουν ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής και τους χαμηλούς μισθούς, σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου στην οποία το 88% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι επιθυμεί μια Ευρώπη με κοινωνικό πρόσωπο.

Στην έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα το 88% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι μια κοινωνική Ευρώπη είναι σημαντική για αυτούς προσωπικά. Επιπλέον, το 60% των ερωτηθέντων στην έρευνα γνωρίζει τουλάχιστον μία πρόσφατη βασική πρωτοβουλία της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η οδηγία για τη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών, η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και τους φροντιστές ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο plus, το οποίο βοηθά τα κράτη μέλη να επενδύσουν στους ανθρώπους, για παράδειγμα με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης και έργων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όμως, σύμφωνα με την έρευνα, σε εθνικό επίπεδο, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48%) πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης θα πρέπει να αποτελεί μείζονα προτεραιότητα στη χώρα τους, ακολουθούμενη από το ζήτημα των χαμηλών αμοιβών (35%).

Στην Ελλάδα το ποσοστό που προβληματίζεται για το υψηλό κόστος ζωής ανέρχεται στο 67% το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μετά τη Μάλτα (75%).

.
Κοινωνικές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο Σε εθνικό επίπεδο, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48%) πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα στη χώρα τους, ακολουθούμενη από τους χαμηλούς μισθούς (35%).
Κοινωνικές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο Σε εθνικό επίπεδο, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48%) πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα στη χώρα τους, ακολουθούμενη από τους χαμηλούς μισθούς (35%).
https://europa.eu/eurobarometer/surveys

Επίσης στην έρευνα τίθεται το ερώτημα ποιες κοινωνικές προτεραιότητες είναι πιο σημαντικές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το βιοτικό επίπεδο (45%), οι δίκαιες συνθήκες εργασίας (44%) και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη (44%) αποτελούν βασικά στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το βιοτικό επίπεδο (45%), οι δίκαιες συνθήκες εργασίας (44%) και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη (44%) αποτελούν βασικά στοιχεία για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.
Στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το βιοτικό επίπεδο (45%), οι δίκαιες συνθήκες εργασίας (44%) και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη (44%) αποτελούν βασικά στοιχεία για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.
/europa.eu/eurobarometer/surveys/

Στην ερώτηση για το πού πρέπει να αναλάβει η ΕΕ συγκεκριμένη δράση για να προετοιμαστεί για το μέλλον της Ευρώπης, οι ερωτηθέντες υποστήριξαν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης (38%), των μισθών (34%) και των εισοδημάτων και των συντάξεων γήρατος (30%). Επιπλέον, το 74% πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας και κοινωνικά πρότυπα στις τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργάζεται, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρή αύξηση των τιμών για τους Ευρωπαίους πολίτες.

*Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται πριν από τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στις 15-16 Απριλίου, που διοργανώνεται από τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να συζητηθούν οι μελλοντικές κοινωνικές προτεραιότητες.

Δημοφιλή