Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική αποζημίωση της Sky express

Η εταιρεία θα αποζημιωθεί με 8,48 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού.
NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό μέτρο ύψους 8,48 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση της Sky express στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του μέτρου θα λάβει μορφή άμεσης επιχορήγησης για την αποζημίωση της αεροπορικής εταιρίας για ζημίες που υπέστη κατά την πανδημία του κορονοϊού, και συγκεκριμένα στο διάστημα από τις 23 Μαρτίου ως τις 31 Οκτωβρίου 2020, όταν επιβλήθηκαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού. Εξαιτίας των εν λόγω περιορισμών, η Sky express υπέστη δραστική μείωση της επιβατικής κίνησης και της κερδοφορίας της κατά το ανωτέρω διάστημα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους για την επανόρθωση ζημιών που αποτελούν άμεση συνέπεια έκτακτων γεγονότων, όπως η πανδημία του κορονοϊού.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό μέτρο παρέχει αποζημίωση για ζημίες που συνδέονται άμεσα με την πανδημία του κορονοϊού. Έκρινε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επανόρθωση της ζημίας. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Δημοφιλή