Βαριά πρόστιμα έως 500 ευρώ για μάρτυρες που δεν εμφανίζονται στην ανάκριση ή στα ακροατήρια

Αυξάνονται τα ποσά στα πρόστιμα για τους μάρτυρες που δεν προσέρχονται σε ποινικές διαδικασίες, με βάση διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή.
David Talukdar via Getty Images

Ποσά από 100 – 300 ευρώ για όσους δεν εμφανίζονται στη ανάκριση ή την προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστούν ως μάρτυρες και 200-500 ευρώ για όσους δεν καταθέτουν στο ακροατήριο παρότι κλητεύθηκαν νόμιμα ως μάρτυρες καθώς και τα τυχόν έξοδα του δικαστηρίου εφόσον αναβλήθηκε εξαιτίας τους η δίκη, θα πληρώνουν οι μάρτυρες σύμφωνα με νέα διάταξη που τροποποιεί τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η διάταξη ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου για την «ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Αφορά δε αύξηση του ποσού του προστίμου των μαρτύρων, οι οποίοι παρότι έχουν κληθεί νόμιμα δεν προσέρχονται, ως οφείλουν, για να καταθέσουν είτε στην προδικασία είτε στην κύρια διαδικασία με αποτέλεσμα η αδικαιολόγητη απουσία τους να οδηγεί πολλές φορές ακόμα και σε αναβολή των υποθέσεων.

Με τη διάταξη:

-Αυξάνεται το πρόστιμο για μη εμφάνιση στην προδικασία από 50 – 100 ευρώ σε 100-300 ευρώ , συν την πληρωμή των τελών

-Αυξάνεται από 100 – 200 ευρώ σε 200 – 500 ευρώ ανεξαρτήτως αν η απουσία τους οδηγεί σε αναβολή, το πρόστιμο για όσους δεν εμφανιστούν στο ακροατήριο. Αν η απουσία τους οδηγήσει σε αναβολή τότε πληρώνουν και δικαστικά έξοδα.

Αναλυτικά η διάταξη όπως ψηφίστηκε προβλέπει:

Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 231 ΚΠΔ

Το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 231 ΚΠΔ τροποποιούνται ως προς το ποσό των επαπειλούμενων προστίμων και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 231 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Εκείνος που καλεί τον μάρτυρα, αν η κλήση είναι νόμιμη (άρθρο 213) και ο μάρτυρας δεν εμφανίζεται, εκδίδει εναντίον του ένταλμα βίαιης προσαγωγής. Αν αυτός που καλεί είναι εισαγγελέας, ανακριτής, ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει το μάρτυρα που δεν εμφανίστηκε από απείθεια την ορισμένη ημέρα σε πρόστιμο εκατό (100) έως τριακοσίων (300) ευρώ και στην πληρωμή των τελών.

Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο μάρτυρας που εμφανίστηκε, αρνείται όμως, χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος, την μαρτυρία του ή τον όρκο της μαρτυρίας του, με την επιφύλαξη και της βαρύτερης ποινής κατά τον Ποινικό Κώδικα.

2. Αν κάποιος από τους μάρτυρες ή τους πραγματογνώμονες που κλητεύθηκε νόμιμα στο ακροατήριο δεν εμφανισθεί, καταδικάζεται από το δικαστήριο με πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως σε πρόστιμο διακοσίων (200) έως πεντακοσίων (500) ευρώ καθώς και στην πληρωμή των τελών της απόφασης, ανεξάρτητα από την αναβολή ή όχι της δίκης.Αν η απουσία του μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, που καταδικάσθηκε κατά τον τρόπο αυτόν αποτελέσει λόγο αναβολής της δίκης, καταδικάζεται επί πλέον στις δαπάνες που προκλήθηκαν από την αναβολή και οι οποίες εκκαθαρίζονται και ορίζονται σ` αυτήν την απόφαση. Αν καταδικάστηκαν περισσότεροι, ο καθένας ενέχεται να πληρώσει εξ ολοκλήρου όλες τις δαπάνες».

Τι ίσχυε για τους μάρτυρες

Το άρθρο 231 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019) για την λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο ανέφερε:

1. Εκείνος που καλεί τον μάρτυρα, αν η κλήση είναι νόμιμη (άρθρο 213) και ο μάρτυρας δεν εμφανίζεται, εκδίδει εναντίον του ένταλμα βίαιης προσαγωγής. Αν αυτός που καλεί είναι εισαγγελέας, ανακριτής, ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει το μάρτυρα που δεν εμφανίστηκε από απείθεια την ορισμένη ημέρα σε πρόστιμο πενήντα έως εκατό (50-100) ευρώ και στην πληρωμή των τελών.Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο μάρτυρας που εμφανίστηκε, αρνείται όμως, χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος, την μαρτυρία του ή τον όρκο της μαρτυρίας του, με την επιφύλαξη και της βαρύτερης ποινής κατά τον ποινικό κώδικα.

2. Αν κάποιος από τους μάρτυρες ή τους πραγματογνώμονες που κλητεύθηκε νόμιμα στο ακροατήριο δεν εμφανισθεί, καταδικάζεται από το δικαστήριο με πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως σε πρόστιμο εκατό έως διακοσίων (100-200) ευρώ καθώς και στην πληρωμή των τελών της απόφασης, ανεξάρτητα από την αναβολή ή όχι της δίκης.Αν η απουσία του μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, που καταδικάσθηκε κατά τον τρόπο αυτόν αποτελέσει λόγο αναβολής της δίκης, καταδικάζεται επί πλέον στις δαπάνες που προκλήθηκαν από την αναβολή και οι οποίες εκκαθαρίζονται και ορίζονται σ’ αυτήν την απόφαση. Αν καταδικάστηκαν περισσότεροι, ο καθένας ενέχεται να πληρώσει εξ ολοκλήρου όλες τις δαπάνες.

Δημοφιλή