ΤΟ BLOG
21/01/2018 08:39 EET | Updated 21/01/2018 08:39 EET

Πώς αντιστοιχεί η δομή του Αγίου Όρους σε μια επιχείρηση;

 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η αντιστοίχιση Αγίου Όρους – Επιχείρησης

Αντιστοίχιση

Άγιο Όρος – Καρυές - Έδρα – Κεντρικά Επιχείρησης

Μονή -Τοπικό Γραφείο – Υποκατάστημα

Σκήτη - Εξωτερικός Συνεργάτης - Αντιπρόσωπος (Dealer)

1. Το Άγιο Όρος έχει κεντρική διοίκηση που αποτελείται από 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη της διοίκησης (Ιερά Κοινότητα) απαρτίζονται από εκπροσώπους των μονών, που εκλέγονται μια φορά τον χρόνο από την εκάστοτε μονή σύμφωνα με τον κανονισμό της και μένουν μόνιμα στις Καρυές, που είναι η πρωτεύουσα του Όρους.

3. Εκπρόσωπος εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις: υψηλή επιστημονική μόρφωση και παιδεία, ηλικία άνω των 30 ετών, χρηστό ήθος.

4. Οι είκοσι μονές διαιρούνται σε πέντε τετράδες, καθεμιά από τις οποίες ασκεί διοίκηση ανά πενταετία για ένα έτος (από 1 Ιουνίου έως 31 Μαΐου του επόμενου έτους).

Μπορεί το διοικητικό μοντέλο του Αγίου Όρους να εφαρμοστεί σε μια πολυεθνική επιχείρηση;

  • To Διοικητικό Συμβούλιο μιας πολυεθνικής εταιρείας που έχει για παράδειγμα 20 τοπικά γραφεία (υποκαταστήματα), χρειάζεται 20 μέλη στη σύνθεσή του (ένα μέλος / τοπικό γραφείο).
  • Κάθε τοπικό γραφείο (υποκατάστημα) στέλνει έναν εκπρόσωπο κάθε χρόνο στα κεντρικά της επιχείρησης (έδρα), ο οποίος διαμένει σταθερά για έναν χρόνο στην έδρα της επιχείρησης.
  • Το τοπικό γραφείο (υποκατάστημα) έχει πλήρη ανεξαρτησία και είναι υπεύθυνο για την οικονομική του βιωσιμότητα και την οργανωτική του δομή.
  • Εκπρόσωπος κάθε υποκαταστήματος επιλέγεται αυτός που διαθέτει την καλύτερη δυνατή επιστημονική μόρφωση, ευρυμάθεια και εμπειρία.
  • Οι εκπρόσωποι εκθέτουν άμεσα τα προβλήματα των υποκαταστημάτων που εκπροσωπούν τις προτάσεις τους έναντι των υπολοίπων συναδέλφων τους.

Η μόνιμη εκπροσώπηση στα κεντρικά μιας επιχείρησης έχει πολλαπλά οφέλη:

Οι απεσταλμένοι εκπρόσωποι έχουν καλύτερη επαφή με τον πυρήνα της επιχείρησης που είναι η έδρα - τα κεντρικά γραφεία της.

Έχουν καλύτερη επαφή μεταξύ τους.

Δεν αναγκάζονται να ταξιδεύουν συνέχεια προς τα κεντρικά γραφεία.

Λύνουν άμεσα και γρήγορα τα προβλήματα, καθώς αποφεύγονται οι πολύπλοκες διαδικασίες, ενώ συγχρόνως στήνεται μία καλύτερη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των κεντρικών γραφείων και του υποκαταστήματος.

Γνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους και μεταδίδεται τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα.

Σκεφτείτε όλα τα παραπάνω οφέλη και αναλογιστείτε τον χρόνο που εξοικονομείται και την αύξηση της παραγωγικότητας που πετυχαίνεται από όλη αυτήν την διαδικασία.

Με τη συγκεκριμένη δομή οργάνωσης, όπου ένας εκπρόσωπος από κάθε τοπικό γραφείο - υποκατάστημα βρίσκεται μόνιμα στα κεντρικά της επιχείρησης, δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο να έχει πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στην επιχείρηση, να διαχειρίζεται καταστάσεις και να προωθεί πιο αποτελεσματικά θέματα που αφορούν τόσο το τοπικό γραφείο - υποκατάστημα που εκπροσωπεί όσο και την ίδια την επιχείρηση. Επιπλέον, μεταφέρει τις αποφάσεις εκατέρωθεν και υπάρχει πλήρης επικοινωνία και συγχρονισμός.

Πρόκειται για έναν ενδεδειγμένο τρόπο εύρυθμης λειτουργίας μιας επιχείρησης που διατηρεί τοπικά γραφεία - υποκαταστήματα.

Το ερώτημα και η ένσταση που ενδεχομένως προκύπτει, αφορά το κόστος της μόνιμης εγκατάστασης ενός εργαζόμενου στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης.

To όφελος ωστόσο της επιχείρησης από αυτήν τη διαδικασία είναι πολλαπλάσιο από το υποτιθέμενο κόστος, καθώς ο συντονισμός των εργασιών και η αύξηση της παραγωγικότητας θα υπερκεράσουν τα τυχόν έξοδα.

Η οργάνωση, η επικοινωνία και η μεταφορά τεχνογνωσίας για την επίλυση και διευθέτηση προβλημάτων και διαφόρων θεμάτων μεταξύ των δύο μερών αποδίδει σ’ αυτήν την περίπτωση εξαιρετικά.

Από την άλλη μεριά, ας αναλογιστούμε αντίστροφα τα έξοδα μετακίνησης που απαιτούνται κάθε φορά για τη μετάβαση ενός εργαζομένου από το τοπικό γραφείο - υποκατάστημα στα κεντρικά.

Η δομή της επιχείρησης πρέπει να είναι όσο πιο απλή γίνεται, χωρίς πολλά επίπεδα Management.

Ο Δ/νων Σύμβουλος (CEO) και ηγέτης να αναδεικνύεται μέσα από την επιχείρηση. Δεν πρέπει να είναι απρόσιτος και απομονωμένος στο γραφείο του, αλλά να έχει προσωπικές σχέσεις με τους εργαζόμενους, να γνωρίζει τη δουλειά που κάνει ο καθένας τους, την αποδοτικότητά τους αλλά και τυχόν ιδιαιτερότητες και προβλήματα.

Ο Δ/νων Σύμβουλος (CEO) και ηγέτης της επιχείρησης πρέπει να εμπνέει τους εργαζόμενους με την πνευματικότητά του αλλά και με και με τη γενικότερη στάση του.

Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι η επιχείρηση διατηρεί 50 εργαζόμενους.

Πώς μπορεί η δομή μιας μονής να εφαρμοστεί στην επιχείρηση;

- Πριν αναλύσουμε τον τρόπο εφαρμογής, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η επιχείρηση έχει εργάτες, υπαλλήλους και στελέχη.

- Η δομή της επιχείρησης πρέπει να είναι επίπεδη (Flat Management ), ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

- Με την επίπεδη διοίκηση αποφεύγεται η γραφειοκρατία.

- Ο CEO και η ομάδα διοίκησης επιλέγει την ανέλιξη του εργαζομένου σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα του.

- Ο εργαζόμενος που θα επιλέξει η επιχείρηση να τον εξελίξει μπορεί να έχει περισσότερους από έναν τομείς ευθύνης - εργασίες.

- Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνεται και στο στάδιο κατά το οποίο εργαζόμενος είναι ακόμη δόκιμος, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να αποκτά εμπειρία και δεξιότητες και σε άλλα αντικείμενα πέρα από το κύριο αντικείμενο απασχόλησής του.

- Ακολουθείται το λεγόμενο rotationlearningmodel, που σημαίνει ότι αλλάζω θέση και φύση εργασίας, ώστε να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν μακροπρόθεσμα επωφελείς για την επιχείρηση.

- Η εναλλαγή αυτή στο αντικείμενο εργασίας καλλιεργεί συγχρόνως την οικειότητα μεταξύ του εκπαιδευτή και του εργαζόμενου και έτσι στήνεται προοδευτικά μία ασφαλής και στέρεη σχέση συνεργασίας.

- Ο εργαζόμενος μαθαίνει την οργανωτική λειτουργία της επιχείρησης, γνωρίζει τους συναδέλφους του από τα υπόλοιπα τμήματα και διαμορφώνει μια πληρέστερη εικόνα της εταιρείας στην οποία εργάζεται.

- Το Rotation Learning Model βοηθά επιπλέον την αναπλήρωση όταν προκύπτει ανάγκη.

- Ένα νέο στοιχείο που εφαρμόζουν οι μονές και που μπορεί να έχει πλήρη εφαρμογή και αντιστοιχία σε μια επιχείρηση είναι ο καθοδηγητής του εργαζόμενου (Employee Mentor).

Διαβάστε επίσης:

Πώς το Άγιο Όρος καταφέρνει να ενεργοποιεί τις 7 ανθρώπινες αισθήσεις

Γιατί το Αθωνικό management

Ο μοναχός που έγινε CEO -  Η αφορμή για την ιδέα

O Μοναχός που έγινε CEO - Τι ήταν αυτό που ερέθισε το  μάτι ενός τεχνοκράτη, επισκεπτόμενου το Άγιο Όρος

Άγιο Όρος και «ευ-επιχειρείν»

Sponsored Post