Πώς θα λειτουργεί ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού

Τι προσφέρει στους αιτούντες άσυλο και στη τι διαφέρει από τον ΑΜΚΑ.
picture alliance via Getty Images

Υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους αιτούντες άσυλο θα εξασφαλίζει ο «Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού» (ΠΑΑΥΠΑ) όπως ορίζει ΚΥΑ.

Ο ΠΑΑΥΠΑ στην πραγματικότητα θα «λειτουργεί« όπως ο γνωστός σε εμάς ΑΜΚΑ αλλά έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ενώ τα συναρμόδια υπουργία τονίζουν πως με αυτόν καθίσταται δυνατή διοικητικά η ταυτοποίηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και η αναζήτηση τους -με τρόπο τεκμηριωμένο- από σχετικά κονδύλια της Ε.Ε.

Πώς λειτουργεί ο ΠΑΑΥΠΑ

  • Είναι μοναδικός αριθμός; Είναι μοναδικός και αποδίδεται παράλληλα με το δελτίο πλήρους καταγραφής του αιτούντα, ενώ είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τον αριθμό του δελτίου πλήρους καταγραφής.

  • Πού αποδίδεται; Στις κατά τόπους Υπηρεσίες Ασύλου, όπου και καταχωρείται η σχετική αίτηση περί διεθνούς προστασίας ή ασύλου αλλά αποδίδεται και ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης περί διεθνούς προστασίας ή ασύλου και την έκδοση του σχετικού δελτίου.

  • Ποια η διάρκεια ισχύς του; Παραμένει ενεργός καθ’ όσο υπάρχει ενεργό δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας ή ασύλου, δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης ασύλου.

  • Απενεργοποιείται; Μόνο όταν η αίτηση του ενδιαφερόμενου για διεθνή προστασία ή άσυλο γίνει αποδεκτή ή όταν απορριφθεί. Στην πρώτη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία έκδοσης του σχετικού αριθμού.

  • Τι παρέχει στον ενδιαφερόμενο; Ο ΠΑΑΥΠΑ παρέχει άμεσα στον ενδιαφερόμενο πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ δίνει και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας έξι (6) μήνες μετά την αρχική αίτηση διεθνούς προστασίας ή ασύλου.

  • Τι «κερδίζουμε» από τον ΠΑΑΥΠΑ; Μέχρι σήμερα, η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει τις δαπάνες και επιβαρύνσεις υγειονομικής περίθαλψης που συνδέονταν με τους αιτούντες διεθνούς προστασίας ή ασύλου. Ως εκ τούτου αδυνατούσε να απορροφήσει ευρωπαϊκούς πόρους που συνδέονταν με το προσφυγικό. Ο ΠΑΑΥΠΑ για πρώτη φορά θα μπορεί να τεκμηριώσει σχετικά εθνικά αιτήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο έλληνας φορολογούμενος. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο ΠΑΑΥΠΑ διαθέτει – σε αντίθεση με τον ΑΜΚΑ – δυνατότητα απενεργοποίησης απαλείφει καθοριστικά τη δυνατότητα κατάχρησης του, ειδικά ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Η Κοινή Υπουργική απόφαση είναι των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Επικρατείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δημοφιλή