ΤΟ BLOG
21/06/2018 12:21 EEST | Updated 21/06/2018 12:21 EEST

Τα βασικότερα σημεία των δράσεων «ψηφιακό βήμα» και «ψηφιακό άλμα» για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων

eternalcreative via Getty Images

Δύο νέες χρηματοδοτικές Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορούν την ψηφιακή αναβάθμιση όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Πρόκειται για τις Δράσεις ”Ψηφιακό Βήμα” και ”Ψηφιακό Άλμα” που αφορούν την υποστήριξη επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Από τα προγράμματα εξαιρούνται μόνο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, μπαρ κ.α. 

Σε μια προσπάθεια να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες και διευκρινίσεις κωδικοποιήσαμε τα βασικότερα σημεία των δυο Δράσεων: 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται σύμφωνα με την προκήρυξη  στις 11/06/17 και θα διαρκέσει μέχρι τις 17/9/2018. 

Ηλεκτρονική υποβολή 

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). 

Βασικές προϋποθέσεις Συμμετοχής 

  • 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

  • Τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  την τελευταία τριετία (3)

  • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής 

Επιλέξιμες δαπάνες 

  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού 

  • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

2 τουλάχιστον γλώσσες

Mobile responsive

Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών 

  • Υπηρεσίες που αφορούν σε: 

φιλοξενία (hosting, collocation)

σύνδεση στο διαδίκτυο

ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού 

  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).  

Ύψος Επιδότησης: 

Ελάχιστος Π/Υ για το Ψηφιακό Βήμα: 5.000,00€ 

Ελάχιστος Π/Υ για το Ψηφιακό Άλμα: 55.000,00€ 

Διάρκεια Υλοποίησης: 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση Ψηφιακό Βήμα και τους δεκαοκτώ (18) μήνες για τη Δράση Ψηφιακό Άλμα. 

Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα και με την αναρτημένη πρόσκληση των 2 δράσεων. Ωστόσο κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρήσιμο θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τους ιστότοπους  www.antagonistikotita.grwww.espa.grwww.efepae.gr καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ (Μεσογείων 56 – Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr). (Ψηφιακό βήμακαι ψηφιακό άλμα)