Τι ισχύει για τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα - Ποιους υπαλλήλους αφορά

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από την Μ. Δευτέρα, στις 26 Απριλίου.
self test
self test
Getty Images

Σε εφαρμογή τίθεται από τη Μεγάλη Δευτέρα (26 Απριλίου) το υποχρεωτικό
μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό (COVID-19) σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική
παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται όπως προβλέπει η
σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την
εβδομάδα πριν από την προσέλευση του εργαζομένου/ης στον τόπο εργασίας
του/της και έχει ισχύ μίας εβδομάδας από την ημέρα διενέργειάς του. Ο
έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας
που ο απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή από την 26η
Απριλίου έως την 9η Μαΐου 2021, οι εργαζόμενοι που είναι υπόχρεοι σε
διαγνωστικό έλεγχο δύνανται να υποβάλλονται και να δηλώνουν στη σχετική
ηλεκτρονική πλατφόρμα το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης
από τον κορωνοϊό εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως και 9
Μαΐου 2021.

Η δήλωση αποτελέσματος πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
self-testing.gov.gr με την συμπλήρωση του ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου
«Δήλωση Αποτελέσματος Διαγνωστικού Ελέγχου για COVID - 19».
Ποιους αφορά:

Το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου εφαρμόζεται στο προσωπικό
του Δημοσίου που, σύμφωνα με το πλάνο εργασιών του κάθε φορέα, ασκεί τα
καθήκοντά του με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της
υπηρεσίας και δεν τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε οποιαδήποτε είδους
άδεια.

Πιο συγκεκριμένα, στην υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου εντάσσονται οι
κατηγορίες προσωπικού του δημοσίου που απασχολούνται με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε
άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στο
Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική
παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους και είναι
απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
(apografi.gov.gr):

α) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

β) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
Α’ και Β’ βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων φορέων
τους,

γ) το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

δ) το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και

ε) οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Από το μέτρο εξαιρούνται:

α) πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες
ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν.
4790/2021 (Α’ 48),

β) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και οποιοδήποτε άλλο
διδακτικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων καθώς και οι
απασχολούμενοι μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και

γ) πάσης φύσεως καλλιτεχνικό προσωπικό

Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις

Από πού μπορώ να προμηθευτώ το self test;

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το
φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου
ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test)
παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για την κατ’ οίκον
διενέργειά του.

Μπορώ να προμηθευτώ παραπάνω από ένα self test;

Ειδικά για τις δύο επόμενες εβδομάδες οι υπόχρεοι υπάλληλοι μπορούν να
προμηθευτούν προκαταβολικά δύο (2) self tests από τη Μεγάλη Δευτέρα (26
Απριλίου) έως και το Μεγάλο Σάββατο (1 Μαΐου).
Πέραν του self test, μπορώ να επιλέξω άλλο τρόπο διαγνωστικού ελέγχου;
Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι
δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR
test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία
παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική
δομή.

Τί οφείλω να κάνω σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγνωστικού
ελέγχου είναι θετικό;

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι απασχολούμενοι μεταβαίνουν
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι
αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό
έλεγχο (rapid test ή PCR test).

Τί οφείλω να κάνω στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να διακριβωθεί
μέσω του επαναληπτικού ελέγχου αν είμαι θετικός στη νόσο ή όχι;

Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των
ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε
κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τους χορηγείται η προβλεπόμενη
στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19 αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.

Ποιες επιπτώσεις θα έχω σε περίπτωση που αρνηθώ να υποβληθώ σε
διαγνωστικό έλεγχο ή να καταχωρίσω το αποτέλεσμα αυτού στην ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό
έλεγχο ή δεν καταχωρίζουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (self
test, rapid test, PCR), η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του φορέα
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του
υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης.

Δημοφιλή