ΤΟ BLOG
18/03/2015 14:53 EET | Updated 18/05/2015 08:12 EEST

Το νέο ΕΣΠΑ ως εργαλείο επανεκκίνησης της οικονομίας

Είναι πλέον προφανές ότι μόνο οι περικοπές δαπανών και οι όποιες δειλές διαρθρωτικές αλλαγές έγιναν ή θα γίνουν δεν αρκούν για την ανάπτυξη της οικονομίας και ο μόνος τρόπος είναι να αυξηθεί το ελληνικό ΑΕΠ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναδιανομής πόρων, άρα και βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

ASSOCIATED PRESS

Τα αδιέξοδα της βαθιάς οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα την τελευταία πενταετία κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με βάση ένα καλά μελετημένο Εθνικό σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Είναι το βασικότερο μέσο για την αντιμετώπιση της ύφεσης και των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων της.

Τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα την τελευταία περίοδο διαφαίνεται ακόμα πιο επιτακτικά η σημασία της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, ως το βασικότερο μέσο για την αντιμετώπιση της ύφεσης και των κοινωνικών & οικονομικών φαινομένων της.

Είναι πλέον προφανές ότι μόνο οι περικοπές δαπανών και οι όποιες δειλές διαρθρωτικές αλλαγές έγιναν ή θα γίνουν δεν αρκούν για την ανάπτυξη της οικονομίας και ο μόνος τρόπος είναι να αυξηθεί το ελληνικό ΑΕΠ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναδιανομής πόρων, άρα και βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πιο άμεσο μέσο που διαθέτουμε ως χώρα να χρησιμοποιήσουμε είναι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ). Έχει εγκριθεί για το διάστημα 2014-2020 το ποσό των 21,2 δις. € και μαζί με την εθνική συμμετοχή το διαθέσιμο ποσό θα ξεπεράσει τα 26 δισ. €. Κάποιος θα πει, που θα βρεθούν από την Ελλάδα τα 5 δις. € που απαιτούνται; Ας δούμε όμως τι μπορούν αυτά τα 5 δις να φέρουν στην οικονομία μας.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ανεργία είναι στο 25,8%, ήτοι περίπου 1,2 εκατομμύρια άνεργοι με την ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών να κυμαίνεται σε ποσοστό άνω του 50%! Η ανεργία εξελίσσεται σε ένα διαρκές άλυτο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αφού επηρεάζει τα δημόσια έξοδα (επιδόματα κτλ.), την κατανάλωση (λόγω μειωμένης οικονομικής δυνατότητας), τα ασφαλιστικά ταμεία (αφού δεν εισπράττονται εισφορές), την κοινωνική συνοχή.

Από την άλλη γνωρίζουμε ότι για κάθε 1,5% αύξησης του ΑΕΠ η ανεργία μειώνεται κατά 1%. Αν λοιπόν κάνουμε την κατανομή των 26 δις. € που μας αναλογούν από το ΣΕΣ για την εξαετία 2015-2020, προκύπτει ότι μπορούμε να διαθέτουμε στην ελληνική αγορά κατά μέσο όρο 4,3 δις € ανά έτος, τα οποία, εφόσον τα προγράμματα του ΣΕΣ σχεδιαστούν και υλοποιηθούν ορθά, θα δημιουργήσουν επενδύσεις άνω των 8,5 δις. € ανά έτος. Με δεδομένο ότι το ΑΕΠ της χώρας για το 2014 ανέρχεται περί των 180 δις €, οι επενδύσεις που αναφέραμε θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 4,7% ετησίως, άρα θα μειώσουν την ανεργία κατά 3%! Η μείωση αυτή σημαίνει περίπου 140 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας ετησίως!

Αντί αυτού, παραβλέπουμε προς το παρόν τα κεφάλαια του ΣΕΣ, όπως άλλωστε πράξαμε και με αυτά του ΕΣΠΑ, τα οποία πασχίζουμε να απορροφήσουμε στις παρατάσεις, πανηγυρίζοντας πολλάκις για την μέγιστη απορροφητικότητα που επιτυγχάνουμε, η οποία σπανίως προσέφερε πραγματική αναπτυξιακή προοπτική και βιώσιμη ανάπτυξη, αφού τα λεγόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν διέθεταν τον κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να προσφέρουν πραγματική υπεραξία στις επιχειρήσεις και την οικονομία, για αυτό και ο μέσος όρος απορροφητικότητας των προγραμμάτων αυτών δεν ξεπερνά το 20%!

Το κρίσιμο λοιπόν στην φάση αυτή που διανύουμε είναι να επαναξιολογήσουμε τάχιστα τον σχεδιασμό των προγραμμάτων του ΣΕΣ καθώς και να τα συνδυάσουμε με την μεσο-μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τους επιδιωκόμενους στόχους της ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα μας φέρει πολύ γρήγορα στην προκήρυξη νέων προγραμμάτων, τα οποία η αγορά αποζητά και θα βοηθήσουν ουσιωδώς στην επανεκκίνηση της νέας φάσης ανάπτυξης της χώρας.

Sponsored Post