ΤΟ BLOG
09/12/2016 08:49 EET | Updated 10/12/2017 07:12 EET

Τι ωθεί μια επιχείρηση να δημοσιοποιεί το κοινωνικό της έργο;

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) διαπιστώθηκε μία αυξανόμενη τάση 28% των εταιρειών να μπαίνουν στη διαδικασία σύνταξης Εκθέσεων Κοινωνικού απολογισμού. Έχει κατανοηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις ότι οι Εκθέσεις αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο καθώς όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται εκφράζουν και επικοινωνούν τις θέσεις και τους στόχους της εταιρείας σχετικά με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενό τους αφορά όλους εκείνους που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εταιρεία ή αλλιώς τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας, τα οποία μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, η τοπική κοινωνία, οι μέτοχοι της εταιρείας κ.ά.

Shutterstock / weerapat kiatdumrong

Μεγάλη δραστηριοποίηση, εν μέσω κρίσης, εμφανίζουν οι εταιρείες προσφέροντας στην κοινωνία έργο κοινής ωφέλειας. Το έργο αυτό έρχεται να απαλύνει κοινωνικές ανάγκες, να λύσει περιβαλλοντικά προβλήματα, να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες, να ευεργετήσει όσους συναναστρέφονται μαζί της αλλά και να εξωτερικεύσει την ηθική και ανθρώπινη υπόστασή της.


Τι θεωρείται όμως σωστή πρακτική ΕΚΕ για μια επιχείρηση;


Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τη στρατηγική αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εταιρειών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, της αγοράς και του εργασιακού χώρου. Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν και μετρούν τις επιπτώσεις που έχουν σε αυτούς τους τομείς και παράλληλα θέτουν συγκεκριμένους στόχους ώστε να μεγιστοποιούν τις θετικές επιπτώσεις τους και να μειώνουν τις αρνητικές. Σε αυτούς τους γενικούς τομείς, εντάσσονται σημαντικά θέματα όπως οι ρύποι και η διαχείριση των αποβλήτων της εταιρείας, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η εκπαίδευση των εργαζομένων, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών/καταναλωτών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΕΚΕ για μία επιχείρηση δεν είναι απλά κινήσεις «φιλανθρωπίας» αλλά μία διαρκής, συστηματική προσπάθεια των εταιρειών, πολλές φορές δαπανηρή, με σκοπό να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα καλής πρακτικής και ουσιαστικής προσφοράς, σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι εταιρείες στην Ελλάδα δαπανούν τελικά πάνω από 40 εκατομμύρια Ευρώ για την ΕΚΕ, όπως προέκυψε από πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Παρατηρητήριο Απολογισμών ΕΚΕ του Κέντρου Αειφορίας (CSE).

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, πολυεθνικές, μεγάλες ελληνικές, μικρομεσαίες/οικογενειακές συνεχίζουν να υλοποιούν με συστηματικό τρόπο προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας.


Γιατί οι επιχειρήσεις επιθυμούν να δημοσιοποιούν απολογισμούς;


Σύμφωνα με την ίδια έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) διαπιστώθηκε μία αυξανόμενη τάση 28% των εταιρειών να μπαίνουν στη διαδικασία σύνταξης Εκθέσεων Κοινωνικού απολογισμού. Έχει κατανοηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις ότι οι Εκθέσεις αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο καθώς όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται εκφράζουν και επικοινωνούν τις θέσεις και τους στόχους της εταιρείας σχετικά με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενό τους αφορά όλους εκείνους που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εταιρεία ή αλλιώς τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας, τα οποία μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, η τοπική κοινωνία, οι μέτοχοι της εταιρείας κ.ά.

Η ανάγκη των εταιρειών να μεταδώσουν με σαφήνεια την απόδοση και τις ενέργειές τους σχετικά με τη βιωσιμότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει οδηγήσει στη δημιουργία και χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για τη σύνταξη των εκθέσεων, όπως το πρότυπο του Global Reporting Initiative (GRI). Επίσης, οι πρόσφατες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/208/EU), όπου πλέον η έκδοση στοιχείων σχετικών με την Εταιρική Υπευθυνότητα γίνεται υποχρεωτική από το 2017 για εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων που είναι εισηγμένες και εταιρείες δημοσίου συμφέροντος), κάνει την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των δράσεων στην Ελλάδα ακόμα πιο σημαντική.

Η χρησιμοποίηση συγκεκριμένου προτύπου στη σύνταξη των Εκθέσεων βέβαια δεν είναι υποχρεωτική. Εντούτοις η πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, επιλέγει τη χρήση προτύπων και οδηγιών για τη σύνταξη των εκθέσεών τους. Οι πιο διαδεδομένες οδηγίες είναι αυτές του Global Reporting Initiative (GRI) οι οποίες παρέχουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου και σύνταξης της έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας. Η χρήση προτύπων παρέχει στις εταιρείες έναν χάρτη για τη σύνταξη των εκθέσεων τους, αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία και την διαφάνεια των εκθέσεων και κατ΄ επέκταση των εταιρειών, ενώ επιτρέπει τη σύγκριση της απόδοσης της εταιρείας σε βάθος χρόνου αλλά και με άλλες εταιρείες του κλάδου σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.


Η αγορά ενθαρρύνει την εκπαίδευση των στελεχών


Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τα στελέχη που θα εμπλακούν στη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και καταρτισμένα πάνω στο διεθνές πρότυπο που πρόκειται να εφαρμόσουν. Η πλήρης κατανόηση της διαδικασίας θα τους διευκολύνει σημαντικά στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας (όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές) και στην αναγνώριση και ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των θεμάτων που είναι σημαντικά για την ίδια την εταιρεία αλλά και για τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Η τάση της συνεχούς εκπαίδευσης ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση. Τα στελέχη των επιχειρήσεων επιδιώκουν να είναι ενημερωμένα για τις νέες εκδόσεις των προτύπων και να είναι γνώστες των τοπικών και παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών στη σύνταξη και επικοινωνία των απολογισμών. Καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο αντικείμενο, η χρήση αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών παρόχων θεωρείται επιβεβλημένη έτσι ώστε να διασφαλίζεται το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Σχεδόν το σύνολο των εταιρειών που αποφασίζουν να εκδώσουν απολογισμούς, μεριμνούν πλέον για τη σωστή εκπαίδευση των στελεχών τους στην αποτελεσματική χρήση των κατευθυντήριων οδηγιών.

Αυτή η διαπίστωση είναι ενθαρρυντική τελικά γιατί αποδεικνύει ότι η επένδυση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι μια ακόμη «μόδα», αλλά καθίσταται σταδιακά μία διαχρονική δέσμευση για τις επιχειρήσεις.